لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 128/8 میلیون 128,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 148/3 میلیون 148,300,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 150 میلیون 150,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 85/3 میلیون 85,300,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 90/7 میلیون 90,700,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1393 96/5 میلیون 96,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1394 102/7 میلیون 102,700,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1395 110/4 میلیون 110,400,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 139/5 میلیون 139,500,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 124/5 میلیون 124,500,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 132/5 میلیون 132,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 117/5 میلیون 117,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.