لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1396 146/9 میلیون 146,900,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 126/7 میلیون 126,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 99/5 میلیون 99,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1398 183 میلیون 183,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 94/5 میلیون 94,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 100/5 میلیون 100,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 108/1 میلیون 108,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 115/1 میلیون 115,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 123/7 میلیون 123,700,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 168/2 میلیون 168,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 142/3 میلیون 142,300,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 153/1 میلیون 153,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.