قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1398 195 میلیون 195,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 101/8 میلیون 101,800,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 108/3 میلیون 108,300,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 116/4 میلیون 116,400,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 123/9 میلیون 123,900,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 179/3 میلیون 179,300,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 151/7 میلیون 151,700,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 163/2 میلیون 163,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 143/3 میلیون 143,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.