لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1398 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 86/7 میلیون 86,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 92/2 میلیون 92,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 105/5 میلیون 105,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 113/5 میلیون 113,500,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 156/2 میلیون 156,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 132/1 میلیون 132,100,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 142/1 میلیون 142,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 122/3 میلیون 122,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.