لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X60،دنده ای

1392 95/3 میلیون 95,300,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 150 میلیون 150,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 90 میلیون 90,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 95/8 میلیون 95,800,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1393 101/9 میلیون 101,900,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1394 107/8 میلیون 107,800,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1395 115/3 میلیون 115,300,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 143/2 میلیون 143,200,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 125/8 میلیون 125,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 136 میلیون 136,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 126 میلیون 126,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.