قیمت لیفان X60 صفر ، قیمت لیفان X60 کارکرده ، قیمت لیفان X60 95 ، قیمت لیفان X60 مدل ، قیمت لیفان X60 دست دوم ، قیمت لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 دنده ای

1394 124/5 میلیون 124,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 133/5 میلیون 133,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 124/5 میلیون 124,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 116/5 میلیون 116,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 108/1 میلیون 108,100,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 113/7 میلیون 113,700,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 114/5 میلیون 114,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 106/5 میلیون 106,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 121 میلیون 121,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 154/6 میلیون 154,600,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 154 میلیون 154,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 106/5 میلیون 106,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 94 میلیون 94,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 114 میلیون 114,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1398 195 میلیون 195,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 101/8 میلیون 101,800,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 108/3 میلیون 108,300,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 116/4 میلیون 116,400,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 123/9 میلیون 123,900,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 133/2 میلیون 133,200,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 179/3 میلیون 179,300,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 151/7 میلیون 151,700,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 163/2 میلیون 163,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 143/3 میلیون 143,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.