لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 دنده ای

1395 126 میلیون 126,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 139/6 میلیون 139,600,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 110/7 میلیون 110,700,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 144/3 میلیون 144,300,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 159 میلیون 159,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 126 میلیون 126,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 147/1 میلیون 147,100,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 103/2 میلیون 103,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 110/9 میلیون 110,900,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 126/9 میلیون 126,900,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 145/5 میلیون 145,500,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 156/5 میلیون 156,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 136/5 میلیون 136,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.