لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 95 ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم ، لیفان X60 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X60،دنده ای

1394 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1395 122 میلیون 122,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 113/2 میلیون 113,200,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1391 89/9 میلیون 89,900,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1392 95/6 میلیون 95,600,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1393 102/8 میلیون 102,800,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 109/4 میلیون 109,400,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1395 117/6 میلیون 117,600,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 136/2 میلیون 136,200,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 146/5 میلیون 146,500,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1396 126/5 میلیون 126,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.