لیفان X60 صفر ، لیفان X60 کارکرده ، لیفان X60 مدل ، لیفان X60 دست دوم به روز ، لیفان X60 نو اقساطی قیمت خودرو لیفان X60

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 110 هزارکیلومتر 122/5 میلیون 122,500,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 45 هزارکیلومتر 130 میلیون 130,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 60 هزارکیلومتر 113 میلیون 113,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 115 هزارکیلومتر 101 میلیون 101,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 160 هزارکیلومتر 94 میلیون 94,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 180 میلیون 180,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1391 158/2 هزارکیلومتر 92/7 میلیون 92,700,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 138/2 هزارکیلومتر 98/7 میلیون 98,700,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 118/2 هزارکیلومتر 106/1 میلیون 106,100,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 114/1 میلیون 114,100,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 124 میلیون 124,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 169/2 میلیون 169,200,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 142/5 میلیون 142,500,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 156/6 میلیون 156,600,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 136/3 میلیون 136,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.