لیفان X50 صفر ، لیفان X50 کارکرده ، لیفان X50 95 ، لیفان X50 مدل ، لیفان X50 دست دوم ، لیفان X50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X50،دنده ای

1395 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 133/4 میلیون 133,400,000 بیشتر

لیفان،X50،دنده ای

1396 110/4 میلیون 110,400,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 121/3 میلیون 121,300,000 بیشتر

لیفان،X50،دنده ای

1394 95/5 میلیون 95,500,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 104/9 میلیون 104,900,000 بیشتر

لیفان،X50،دنده ای

1395 102/7 میلیون 102,700,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 112/8 میلیون 112,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.