لیفان X50 صفر ، لیفان X50 کارکرده ، لیفان X50 95 ، لیفان X50 مدل ، لیفان X50 دست دوم ، لیفان X50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 91 میلیون 91,000,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 124/8 میلیون 124,800,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1396 98/6 میلیون 98,600,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 113/6 میلیون 113,600,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 91/9 میلیون 91,900,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 91/2 میلیون 91,200,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 98/8 میلیون 98,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.