لیفان X50 صفر ، لیفان X50 کارکرده ، لیفان X50 95 ، لیفان X50 مدل ، لیفان X50 دست دوم ، لیفان X50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X50،دنده ای

1394 87/6 میلیون 87,600,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 130 میلیون 130,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1396 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 114/8 میلیون 114,800,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 90/4 میلیون 90,400,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 100/4 میلیون 100,400,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 97/2 میلیون 97,200,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 107/9 میلیون 107,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.