لیفان X50 صفر ، لیفان X50 کارکرده ، لیفان X50 95 ، لیفان X50 مدل ، لیفان X50 دست دوم ، لیفان X50 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X50 اتوماتیک

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 108/8 میلیون 108,800,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 94/1 میلیون 94,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 103/5 میلیون 103,500,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 101/1 میلیون 101,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 111/3 میلیون 111,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.