لیفان X50 صفر ، لیفان X50 کارکرده ، لیفان X50 مدل ، لیفان X50 دست دوم به روز ، لیفان X50 نو اقساطی قیمت خودرو لیفان X50

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1395 77 هزارکیلومتر 91/5 میلیون 91,500,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 110 هزارکیلومتر 95 میلیون 95,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 6 هزارکیلومتر 125 میلیون 125,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 70 هزارکیلومتر 97 میلیون 97,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 0 میلیون 0 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 122/2 میلیون 122,200,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 102/2 میلیون 102,200,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 113/6 میلیون 113,600,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 85/6 میلیون 85,600,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 96/1 میلیون 96,100,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 93 میلیون 93,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.