لیفان 620_1800 صفر ، لیفان 620_1800 کارکرده ، لیفان 620_1800 95 ، لیفان 620_1800 مدل ، لیفان 620_1800 دست دوم ، لیفان 620_1800 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان 620_1800

1392 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1393 76/8 میلیون 76,800,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1394 81/2 میلیون 81,200,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1395 87/8 میلیون 87,800,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1390 62/9 میلیون 62,900,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1391 67 میلیون 67,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 71/3 میلیون 71,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.