لیفان 620_1800 صفر ، لیفان 620_1800 کارکرده ، لیفان 620_1800 مدل ، لیفان 620_1800 دست دوم به روز ، لیفان 620_1800 نو اقساطی قیمت خودرو لیفان 620_1800

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 99 هزارکیلومتر 92 میلیون 92,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 159 هزارکیلومتر 68 میلیون 68,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1395 79 هزارکیلومتر 100 میلیون 100,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 99 هزارکیلومتر 89/5 میلیون 89,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 159 هزارکیلومتر 75/5 میلیون 75,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1393 119 هزارکیلومتر 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1393 119 هزارکیلومتر 95/7 میلیون 95,700,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 99 هزارکیلومتر 102/9 میلیون 102,900,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1395 79 هزارکیلومتر 111/9 میلیون 111,900,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1390 179 هزارکیلومتر 81/2 میلیون 81,200,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 159 هزارکیلومتر 85/5 میلیون 85,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 139 هزارکیلومتر 90 میلیون 90,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.