لیفان 620_1800 صفر ، لیفان 620_1800 کارکرده ، لیفان 620_1800 95 ، لیفان 620_1800 مدل ، لیفان 620_1800 دست دوم ، لیفان 620_1800 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 130 هزارکیلومتر 81 میلیون 81,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 134 هزارکیلومتر 79/5 میلیون 79,500,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1393 118/2 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 98/2 هزارکیلومتر 94/9 میلیون 94,900,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1395 78/2 هزارکیلومتر 102/1 میلیون 102,100,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1390 178/2 هزارکیلومتر 74/1 میلیون 74,100,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 158/2 هزارکیلومتر 79/7 میلیون 79,700,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 138/2 هزارکیلومتر 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.