لیفان 620_1800 صفر ، لیفان 620_1800 کارکرده ، لیفان 620_1800 95 ، لیفان 620_1800 مدل ، لیفان 620_1800 دست دوم ، لیفان 620_1800 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان 620_1800

1393 77/1 میلیون 77,100,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1394 80/3 میلیون 80,300,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1395 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1393 80/4 میلیون 80,400,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1394 85/5 میلیون 85,500,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1395 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1390 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1391 70/3 میلیون 70,300,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 74/7 میلیون 74,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.