لیفان 620_1600 صفر ، لیفان 620_1600 کارکرده ، لیفان 620_1600 95 ، لیفان 620_1600 مدل ، لیفان 620_1600 دست دوم ، لیفان 620_1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1391 158/2 هزارکیلومتر 74/1 میلیون 74,100,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1392 138/2 هزارکیلومتر 78/8 میلیون 78,800,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1393 118/2 هزارکیلومتر 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1390 178/2 هزارکیلومتر 68/9 میلیون 68,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.