لیفان 620_1600 صفر ، لیفان 620_1600 کارکرده ، لیفان 620_1600 95 ، لیفان 620_1600 مدل ، لیفان 620_1600 دست دوم ، لیفان 620_1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان 620_1600

1391 63/3 میلیون 63,300,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1392 65/9 میلیون 65,900,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1391 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1392 70/2 میلیون 70,200,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1393 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1390 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.