لیفان 620_1600 صفر ، لیفان 620_1600 کارکرده ، لیفان 620_1600 95 ، لیفان 620_1600 مدل ، لیفان 620_1600 دست دوم ، لیفان 620_1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،620_1600

1392 64/5 میلیون 64,500,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1392 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1393 65/2 میلیون 65,200,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1390 54/1 میلیون 54,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.