لیفان 620_1600 صفر ، لیفان 620_1600 کارکرده ، لیفان 620_1600 95 ، لیفان 620_1600 مدل ، لیفان 620_1600 دست دوم ، لیفان 620_1600 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،620_1600

1391 60/5 میلیون 60,500,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1392 64/3 میلیون 64,300,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1393 69/2 میلیون 69,200,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1390 56/8 میلیون 56,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.