لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،820

1397 243 میلیون 243,000,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1391 62 میلیون 62,000,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 60/5 میلیون 60,500,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 148/3 میلیون 148,300,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 83/5 میلیون 83,500,000 جزئیات

لیفان،820

1397 270 میلیون 270,000,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 130 میلیون 130,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 91/7 میلیون 91,700,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات

لیفان،520i

1390 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات

لیفان،520

1389 39/4 میلیون 39,400,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1393 75/8 میلیون 75,800,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 97/6 میلیون 97,600,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1396 103/4 میلیون 103,400,000 جزئیات

لیفان،820

1396 216/1 میلیون 216,100,000 جزئیات

لیفان،520i

1391 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات

لیفان،520

1387 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1394 80/6 میلیون 80,600,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1392 66/5 میلیون 66,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1393 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 114/8 میلیون 114,800,000 جزئیات

لیفان،820

1395 203/1 میلیون 203,100,000 جزئیات

لیفان،520i

1392 48/1 میلیون 48,100,000 جزئیات

لیفان،520

1388 36/9 میلیون 36,900,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1395 86/7 میلیون 86,700,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1393 70/8 میلیون 70,800,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1394 110/4 میلیون 110,400,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1395 118/7 میلیون 118,700,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 148/8 میلیون 148,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 132/8 میلیون 132,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 141/3 میلیون 141,300,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 126/3 میلیون 126,300,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 90/4 میلیون 90,400,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 100/4 میلیون 100,400,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 97/2 میلیون 97,200,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 107/9 میلیون 107,900,000 جزئیات

لیفان،820

1397 234/9 میلیون 234,900,000 جزئیات

لیفان،520i

1387 37 میلیون 37,000,000 جزئیات

لیفان،520i

1388 38/9 میلیون 38,900,000 جزئیات

لیفان،520i

1389 41/4 میلیون 41,400,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1390 62/9 میلیون 62,900,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1391 67 میلیون 67,000,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1392 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1390 58/8 میلیون 58,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان