لیفان 520i صفر ، لیفان 520i کارکرده ، لیفان 520i 95 ، لیفان 520i مدل ، لیفان 520i دست دوم ، لیفان 520i نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،520i

1390 38/8 میلیون 38,800,000 بیشتر

لیفان،520i

1391 38/8 میلیون 38,800,000 بیشتر

لیفان،520i

1392 43/2 میلیون 43,200,000 بیشتر

لیفان،520i

1387 33/2 میلیون 33,200,000 بیشتر

لیفان،520i

1388 34/6 میلیون 34,600,000 بیشتر

لیفان،520i

1389 36/8 میلیون 36,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.