لیفان 520i صفر ، لیفان 520i کارکرده ، لیفان 520i مدل ، لیفان 520i دست دوم به روز ، لیفان 520i نو اقساطی قیمت خودرو لیفان 520i

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 520i

لیفان،520i

1390 178 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1391 158 هزارکیلومتر 50 میلیون 50,000,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1392 138 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1387 238 هزارکیلومتر 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1388 218 هزارکیلومتر 44/1 میلیون 44,100,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1389 198 هزارکیلومتر 47 میلیون 47,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.