لیفان 520i صفر ، لیفان 520i کارکرده ، لیفان 520i 95 ، لیفان 520i مدل ، لیفان 520i دست دوم ، لیفان 520i نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،520i

1387 35/8 میلیون 35,800,000 جزئیات

لیفان،520i

1390 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1391 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1392 48/2 میلیون 48,200,000 جزئیات

لیفان،520i

1387 37/1 میلیون 37,100,000 جزئیات

لیفان،520i

1388 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات

لیفان،520i

1389 41/6 میلیون 41,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.