لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 130 هزارکیلومتر 81 میلیون 81,000,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 134 هزارکیلومتر 79/5 میلیون 79,500,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 160 هزارکیلومتر 94 میلیون 94,000,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1397 290 میلیون 290,000,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 180 میلیون 180,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 130 میلیون 130,000,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1391 158/2 هزارکیلومتر 97/9 میلیون 97,900,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 122/2 میلیون 122,200,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1390 178/2 هزارکیلومتر 44/6 میلیون 44,600,000 جزئیات
لیفان 520

لیفان،520

1389 198/2 هزارکیلومتر 39/7 میلیون 39,700,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1393 118/2 هزارکیلومتر 90/2 میلیون 90,200,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1391 158/2 هزارکیلومتر 74/1 میلیون 74,100,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1392 138/2 هزارکیلومتر 104/1 میلیون 104,100,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 102/2 میلیون 102,200,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1396 58/2 هزارکیلومتر 213/9 میلیون 213,900,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1391 158/2 هزارکیلومتر 44/6 میلیون 44,600,000 جزئیات
لیفان 520

لیفان،520

1387 238/2 هزارکیلومتر 35/7 میلیون 35,700,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1394 98/2 هزارکیلومتر 94/9 میلیون 94,900,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1392 138/2 هزارکیلومتر 78/8 میلیون 78,800,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1393 118/2 هزارکیلومتر 112 میلیون 112,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 113/6 میلیون 113,600,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1395 78/2 هزارکیلومتر 198 میلیون 198,000,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1392 138/2 هزارکیلومتر 49/6 میلیون 49,600,000 جزئیات
لیفان 520

لیفان،520

1388 218/2 هزارکیلومتر 37/3 میلیون 37,300,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1395 78/2 هزارکیلومتر 102/1 میلیون 102,100,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1393 118/2 هزارکیلومتر 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 120/4 میلیون 120,400,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 178/6 میلیون 178,600,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 150/4 میلیون 150,400,000 جزئیات
لیفان X60 اتوماتیک

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 165/3 میلیون 165,300,000 جزئیات
لیفان X60 دنده ای

لیفان،X60،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 143/8 میلیون 143,800,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1394 98/2 هزارکیلومتر 85/6 میلیون 85,600,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 98/2 هزارکیلومتر 96/1 میلیون 96,100,000 جزئیات
لیفان X50 دنده ای

لیفان،X50،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 93 میلیون 93,000,000 جزئیات
لیفان X50 اتوماتیک

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات
لیفان 820

لیفان،820

1397 38/2 هزارکیلومتر 230 میلیون 230,000,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1387 238/2 هزارکیلومتر 36/4 میلیون 36,400,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1388 218/2 هزارکیلومتر 39/3 میلیون 39,300,000 جزئیات
لیفان 520i

لیفان،520i

1389 198/2 هزارکیلومتر 41/8 میلیون 41,800,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1390 178/2 هزارکیلومتر 74/1 میلیون 74,100,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1391 158/2 هزارکیلومتر 79/7 میلیون 79,700,000 جزئیات
لیفان 620_1800

لیفان،620_1800

1392 138/2 هزارکیلومتر 85/7 میلیون 85,700,000 جزئیات
لیفان 620_1600

لیفان،620_1600

1390 178/2 هزارکیلومتر 68/9 میلیون 68,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان