لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لیفان X60 اتوماتیک

1395 145/5 میلیون 145,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 107/9 میلیون 107,900,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 161/6 میلیون 161,600,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 102/2 میلیون 102,200,000 بیشتر

لیفان 820

1397 240/3 میلیون 240,300,000 بیشتر

لیفان 520i

1389 40/4 میلیون 40,400,000 بیشتر

لیفان 520

1388 36/6 میلیون 36,600,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 70/2 میلیون 70,200,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1390 58/2 میلیون 58,200,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 73/7 میلیون 73,700,000 بیشتر

لیفان 820

1397 278 میلیون 278,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 187 میلیون 187,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 143 میلیون 143,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1391 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1397 131/5 میلیون 131,500,000 بیشتر

لیفان 520i

1390 44/8 میلیون 44,800,000 بیشتر

لیفان 520

1389 41/1 میلیون 41,100,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1393 80/4 میلیون 80,400,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1391 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1392 103/2 میلیون 103,200,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1396 108/8 میلیون 108,800,000 بیشتر

لیفان 820

1396 232/7 میلیون 232,700,000 بیشتر

لیفان 520i

1391 47/7 میلیون 47,700,000 بیشتر

لیفان 520

1387 37/8 میلیون 37,800,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1394 85/5 میلیون 85,500,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1392 70/2 میلیون 70,200,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1393 110/9 میلیون 110,900,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1396 119/7 میلیون 119,700,000 بیشتر

لیفان 820

1395 216/4 میلیون 216,400,000 بیشتر

لیفان 520i

1392 50/8 میلیون 50,800,000 بیشتر

لیفان 520

1388 39 میلیون 39,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1395 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1393 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1394 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1395 126/9 میلیون 126,900,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1397 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1395 145/5 میلیون 145,500,000 بیشتر

لیفان X60 اتوماتیک

1396 156/5 میلیون 156,500,000 بیشتر

لیفان X60 دنده ای

1396 136/5 میلیون 136,500,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1394 94/1 میلیون 94,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1394 103/5 میلیون 103,500,000 بیشتر

لیفان X50 دنده ای

1395 101/1 میلیون 101,100,000 بیشتر

لیفان X50 اتوماتیک

1395 111/3 میلیون 111,300,000 بیشتر

لیفان 820

1397 255/7 میلیون 255,700,000 بیشتر

لیفان 520i

1387 39/7 میلیون 39,700,000 بیشتر

لیفان 520i

1388 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

لیفان 520i

1389 43 میلیون 43,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1390 66 میلیون 66,000,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1391 70/3 میلیون 70,300,000 بیشتر

لیفان 620_1800

1392 74/7 میلیون 74,700,000 بیشتر

لیفان 620_1600

1390 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان