لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 110 میلیون 110,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 93 میلیون 93,000,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 57 میلیون 57,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 113/7 میلیون 113,700,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 76/3 میلیون 76,300,000 جزئیات

لیفان،820

1397 204/4 میلیون 204,400,000 جزئیات

لیفان،520i

1392 48/8 میلیون 48,800,000 جزئیات

لیفان،520

1388 37/7 میلیون 37,700,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1395 76/6 میلیون 76,600,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1393 61/2 میلیون 61,200,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1391 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 83/9 میلیون 83,900,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 85/8 میلیون 85,800,000 جزئیات

لیفان،820

1396 194 میلیون 194,000,000 جزئیات

لیفان،520i

1387 38/3 میلیون 38,300,000 جزئیات

لیفان،520

1389 40/9 میلیون 40,900,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1390 57/3 میلیون 57,300,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1390 52/4 میلیون 52,400,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 107/8 میلیون 107,800,000 جزئیات

لیفان،820

1397 250 میلیون 250,000,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 150 میلیون 150,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 130 میلیون 130,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 120/2 میلیون 120,200,000 جزئیات

لیفان،520i

1390 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات

لیفان،520

1389 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1393 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 92 میلیون 92,000,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1396 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

لیفان،820

1396 200/1 میلیون 200,100,000 جزئیات

لیفان،520i

1391 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات

لیفان،520

1387 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1394 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1392 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1393 97/8 میلیون 97,800,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 109/4 میلیون 109,400,000 جزئیات

لیفان،820

1395 188 میلیون 188,000,000 جزئیات

لیفان،520i

1392 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات

لیفان،520

1388 39/6 میلیون 39,600,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1395 81/5 میلیون 81,500,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1393 65/2 میلیون 65,200,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1394 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1395 110/7 میلیون 110,700,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 143/2 میلیون 143,200,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 125/8 میلیون 125,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 136 میلیون 136,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 121 میلیون 121,000,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 81/2 میلیون 81,200,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 88/5 میلیون 88,500,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 87/3 میلیون 87,300,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 95/2 میلیون 95,200,000 جزئیات

لیفان،820

1397 217/5 میلیون 217,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1387 39/5 میلیون 39,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1388 41/6 میلیون 41,600,000 جزئیات

لیفان،520i

1389 44/2 میلیون 44,200,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1390 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1391 62/9 میلیون 62,900,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1392 66/9 میلیون 66,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان