لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،520

1388 34/8 میلیون 34,800,000 جزئیات

لیفان،820

1397 240 میلیون 240,000,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 150 میلیون 150,000,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1391 86/5 میلیون 86,500,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 124/8 میلیون 124,800,000 جزئیات

لیفان،520i

1390 49/6 میلیون 49,600,000 جزئیات

لیفان،520

1389 45/4 میلیون 45,400,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1393 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1391 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1392 92 میلیون 92,000,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1396 98/6 میلیون 98,600,000 جزئیات

لیفان،820

1396 192 میلیون 192,000,000 جزئیات

لیفان،520i

1391 49/6 میلیون 49,600,000 جزئیات

لیفان،520

1387 40/3 میلیون 40,300,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1394 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1392 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1393 97/8 میلیون 97,800,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 113/6 میلیون 113,600,000 جزئیات

لیفان،820

1395 180/5 میلیون 180,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1392 54/9 میلیون 54,900,000 جزئیات

لیفان،520

1388 42/5 میلیون 42,500,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1395 81/5 میلیون 81,500,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1393 65/2 میلیون 65,200,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1394 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1395 110/7 میلیون 110,700,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 143/2 میلیون 143,200,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 125/8 میلیون 125,800,000 جزئیات

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 136 میلیون 136,000,000 جزئیات

لیفان،X60،دنده ای

1396 121 میلیون 121,000,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1394 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 91/9 میلیون 91,900,000 جزئیات

لیفان،X50،دنده ای

1395 91/2 میلیون 91,200,000 جزئیات

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 98/8 میلیون 98,800,000 جزئیات

لیفان،820

1397 208/8 میلیون 208,800,000 جزئیات

لیفان،520i

1387 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات

لیفان،520i

1388 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات

لیفان،520i

1389 47/4 میلیون 47,400,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1390 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1391 62/9 میلیون 62,900,000 جزئیات

لیفان،620_1800

1392 66/9 میلیون 66,900,000 جزئیات

لیفان،620_1600

1390 54/1 میلیون 54,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان