لیفان صفر ، لیفان کارکرده ، لیفان 95 ، لیفان مدل ، لیفان دست دوم ، لیفان نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

لیفان،620_1800

1393 80/5 میلیون 80,500,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 161/6 میلیون 161,600,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 92/8 میلیون 92,800,000 بیشتر

لیفان،820

1397 236 میلیون 236,000,000 بیشتر

لیفان،520i

1389 35 میلیون 35,000,000 بیشتر

لیفان،520

1388 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1392 70/3 میلیون 70,300,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1392 65/8 میلیون 65,800,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1393 114 میلیون 114,000,000 بیشتر

لیفان،520

1388 20 میلیون 20,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1393 80/5 میلیون 80,500,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 118 میلیون 118,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 136/8 میلیون 136,800,000 بیشتر

لیفان،X50،دنده ای

1395 90/2 میلیون 90,200,000 بیشتر

لیفان،820

1396 214/7 میلیون 214,700,000 بیشتر

لیفان،520i

1390 36/9 میلیون 36,900,000 بیشتر

لیفان،520

1389 33/1 میلیون 33,100,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1393 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1393 70/8 میلیون 70,800,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1395 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1393 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1391 66/5 میلیون 66,500,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1396 150/2 میلیون 150,200,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1395 101/9 میلیون 101,900,000 بیشتر

لیفان،820

1395 204 میلیون 204,000,000 بیشتر

لیفان،520i

1391 37/9 میلیون 37,900,000 بیشتر

لیفان،520

1387 30/5 میلیون 30,500,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1394 82/1 میلیون 82,100,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1390 59/5 میلیون 59,500,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1394 97/5 میلیون 97,500,000 بیشتر

لیفان،520i

1390 38/5 میلیون 38,500,000 بیشتر

لیفان،820

1397 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 185 میلیون 185,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 135 میلیون 135,000,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1391 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1397 125/5 میلیون 125,500,000 بیشتر

لیفان،520i

1390 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

لیفان،520

1389 35/6 میلیون 35,600,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1393 80/4 میلیون 80,400,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1391 65/9 میلیون 65,900,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1392 103/2 میلیون 103,200,000 بیشتر

لیفان،X50،دنده ای

1396 103/3 میلیون 103,300,000 بیشتر

لیفان،820

1396 228/5 میلیون 228,500,000 بیشتر

لیفان،520i

1391 39/6 میلیون 39,600,000 بیشتر

لیفان،520

1387 31/9 میلیون 31,900,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1394 85/6 میلیون 85,600,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1392 70/1 میلیون 70,100,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1393 111 میلیون 111,000,000 بیشتر

لیفان،X50،اتوماتیک

1396 114/2 میلیون 114,200,000 بیشتر

لیفان،820

1395 212/5 میلیون 212,500,000 بیشتر

لیفان،520i

1392 44 میلیون 44,000,000 بیشتر

لیفان،520

1388 33/3 میلیون 33,300,000 بیشتر

لیفان،620_1800

1395 92 میلیون 92,000,000 بیشتر

لیفان،620_1600

1393 75/4 میلیون 75,400,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1394 118/1 میلیون 118,100,000 بیشتر

لیفان،X60،دنده ای

1395 127 میلیون 127,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1397 172 میلیون 172,000,000 بیشتر

لیفان،X60،اتوماتیک

1395 145/6 میلیون 145,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو لیفان