قیمت لکسوس صفر ، قیمت لکسوس کارکرده ، قیمت لکسوس 95 ، قیمت لکسوس مدل ، قیمت لکسوس دست دوم ، قیمت لکسوس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

لکسوس RX200T

2017 1700 میلیون 1,700,000,000 بیشتر

لکسوس NX200T FSPRT2NX

2017 1000 میلیون 1,000,000,000 بیشتر

لکسوس NX200T FSPORT

2017 1300 میلیون 1,300,000,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 784/5 میلیون 784,500,000 بیشتر

لکسوس IS250 FSPORT

2014 617/4 میلیون 617,400,000 بیشتر

لکسوس GS250 FSPORT

2015 855 میلیون 855,000,000 بیشتر

لکسوس CT200H FSPORT

2012 334/8 میلیون 334,800,000 بیشتر

لکسوس RX350

2012 754/8 میلیون 754,800,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2017 1300 میلیون 1,300,000,000 بیشتر

لکسوس NX200T

2015 932/8 میلیون 932,800,000 بیشتر

لکسوس LX570

2013 2500 میلیون 2,500,000,000 بیشتر

لکسوس LS460

2012 800 میلیون 800,000,000 بیشتر

لکسوس IS300 کروک

2009 380 میلیون 380,000,000 بیشتر

لکسوس IS300

2011 475 میلیون 475,000,000 بیشتر

لکسوس IS250

2014 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

لکسوس GS460

2010 565 میلیون 565,000,000 بیشتر

لکسوس GS430

2008 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

لکسوس GS250

2014 740 میلیون 740,000,000 بیشتر

لکسوس ES350

2009 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

لکسوس ES250

2015 690 میلیون 690,000,000 بیشتر

لکسوس CT200H

2015 542/3 میلیون 542,300,000 بیشتر

لکسوس RX200T

2017 1593/7 میلیون 1,593,700,000 بیشتر

لکسوس NX200T FSPORT

2016 1105 میلیون 1,105,000,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2017 900 میلیون 900,000,000 بیشتر

لکسوس IS250 FSPORT

2015 630 میلیون 630,000,000 بیشتر

لکسوس GS250 FSPORT

2014 718/2 میلیون 718,200,000 بیشتر

لکسوس CT200H FSPORT

2013 353/4 میلیون 353,400,000 بیشتر

لکسوس RX350

2011 715/3 میلیون 715,300,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2015 920/8 میلیون 920,800,000 بیشتر

لکسوس NX200T

2015 911/1 میلیون 911,100,000 بیشتر

لکسوس LX570

2013 2350 میلیون 2,350,000,000 بیشتر

لکسوس LS460

2011 750 میلیون 750,000,000 بیشتر

لکسوس IS300 کروک

2010 410 میلیون 410,000,000 بیشتر

لکسوس IS300

2011 462/5 میلیون 462,500,000 بیشتر

لکسوس IS250

2015 466/2 میلیون 466,200,000 بیشتر

لکسوس GS250

2015 770 میلیون 770,000,000 بیشتر

لکسوس ES350

2010 380 میلیون 380,000,000 بیشتر

لکسوس ES250

2016 720 میلیون 720,000,000 بیشتر

لکسوس CT200H

2013 437/8 میلیون 437,800,000 بیشتر

لکسوس NX200T FSPORT

2016 1061/6 میلیون 1,061,600,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2017 980 میلیون 980,000,000 بیشتر

لکسوس IS250 FSPORT

2015 636/3 میلیون 636,300,000 بیشتر

لکسوس CT200H FSPORT

2014 375 میلیون 375,000,000 بیشتر

لکسوس RX350

2010 602/7 میلیون 602,700,000 بیشتر

لکسوس NX300H

2016 1018/3 میلیون 1,018,300,000 بیشتر

لکسوس NX200T

2016 1117/2 میلیون 1,117,200,000 بیشتر

لکسوس LS460

2010 700 میلیون 700,000,000 بیشتر

لکسوس IS300 کروک

2011 435 میلیون 435,000,000 بیشتر

لکسوس IS300

2012 500 میلیون 500,000,000 بیشتر

لکسوس IS250

2015 462 میلیون 462,000,000 بیشتر

لکسوس GS250

2015 860 میلیون 860,000,000 بیشتر

لکسوس ES350

2011 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

لکسوس ES250

2016 770 میلیون 770,000,000 بیشتر

لکسوس CT200H

2012 390/7 میلیون 390,700,000 بیشتر

لکسوس IS250 FSPORT

2014 611/1 میلیون 611,100,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 753 میلیون 753,000,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 791/7 میلیون 791,700,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 786/6 میلیون 786,600,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 755/2 میلیون 755,200,000 بیشتر

لکسوس NX300H FSPORT

2016 744/9 میلیون 744,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.