فولوکس گل صفر ، فولوکس گل کارکرده ، فولوکس گل 95 ، فولوکس گل مدل ، فولوکس گل دست دوم ، فولوکس گل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فولوکس،گل

1389 49/4 میلیون 49,400,000 بیشتر

فولوکس،گل

1386 36/8 میلیون 36,800,000 بیشتر

فولوکس،گل

1385 33/1 میلیون 33,100,000 بیشتر

فولوکس،گل

1384 29/8 میلیون 29,800,000 بیشتر

فولوکس،گل

1389 50/5 میلیون 50,500,000 بیشتر

فولوکس،گل

1388 45/4 میلیون 45,400,000 بیشتر

فولوکس،گل

1387 40/9 میلیون 40,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.