فولوکس گل صفر ، فولوکس گل کارکرده ، فولوکس گل 95 ، فولوکس گل مدل ، فولوکس گل دست دوم ، فولوکس گل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فولوکس،گل

1388 49/2 میلیون 49,200,000 جزئیات

فولوکس،گل

1387 44 میلیون 44,000,000 جزئیات

فولوکس،گل

1387 45 میلیون 45,000,000 جزئیات

فولوکس،گل

1386 34/7 میلیون 34,700,000 جزئیات

فولوکس،گل

1385 32/3 میلیون 32,300,000 جزئیات

فولوکس،گل

1386 43/4 میلیون 43,400,000 جزئیات

فولوکس،گل

1385 39/1 میلیون 39,100,000 جزئیات

فولوکس،گل

1384 35/2 میلیون 35,200,000 جزئیات

فولوکس،گل

1389 54/6 میلیون 54,600,000 جزئیات

فولوکس،گل

1388 50/8 میلیون 50,800,000 جزئیات

فولوکس،گل

1387 47/2 میلیون 47,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.