قیمت فولوکس گل صفر ، قیمت فولوکس گل کارکرده ، قیمت فولوکس گل 95 ، قیمت فولوکس گل مدل ، قیمت فولوکس گل دست دوم ، قیمت فولوکس گل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

فولوکس گل

1386 42/2 میلیون 42,200,000 بیشتر

فولوکس گل

1385 38 میلیون 38,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1384 34/1 میلیون 34,100,000 بیشتر

فولوکس گل

1389 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

فولوکس گل

1388 52/1 میلیون 52,100,000 بیشتر

فولوکس گل

1387 46/9 میلیون 46,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.