فولوکس گل صفر ، فولوکس گل کارکرده ، فولوکس گل 95 ، فولوکس گل مدل ، فولوکس گل دست دوم ، فولوکس گل نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1384 200 هزارکیلومتر 25 میلیون 25,000,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1386 256/6 هزارکیلومتر 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1385 276/6 هزارکیلومتر 44/5 میلیون 44,500,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1384 296/6 هزارکیلومتر 40 میلیون 40,000,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1389 196/6 هزارکیلومتر 63/5 میلیون 63,500,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1388 216/6 هزارکیلومتر 59/1 میلیون 59,100,000 جزئیات
فولوکس گل

فولوکس،گل

1387 236/6 هزارکیلومتر 54/3 میلیون 54,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.