فولوکس پاسات صفر ، فولوکس پاسات کارکرده ، فولوکس پاسات 95 ، فولوکس پاسات مدل ، فولوکس پاسات دست دوم ، فولوکس پاسات نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فولوکس،پاسات

2018 800 میلیون 800,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.