فولوکس صفر ، فولوکس کارکرده ، فولوکس 95 ، فولوکس مدل ، فولوکس دست دوم ، فولوکس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

فولوکس گل

1386 37/6 میلیون 37,600,000 بیشتر

فولوکس گل

1385 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

فولوکس گل

1384 30/4 میلیون 30,400,000 بیشتر

فولوکس گل

1389 51/6 میلیون 51,600,000 بیشتر

فولوکس گل

1388 46/4 میلیون 46,400,000 بیشتر

فولوکس گل

1387 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس