فولوکس صفر ، فولوکس کارکرده ، فولوکس 95 ، فولوکس مدل ، فولوکس دست دوم ، فولوکس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فولوکس،گل

1385 40/4 میلیون 40,400,000 جزئیات

فولوکس،گل

1384 38 میلیون 38,000,000 جزئیات

فولوکس،گل

1386 43/5 میلیون 43,500,000 جزئیات

فولوکس،گل

1384 34/9 میلیون 34,900,000 جزئیات

فولوکس،گل

1389 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات

فولوکس،تیگوان

2018 925 میلیون 925,000,000 جزئیات

فولوکس،پاسات

2018 800 میلیون 800,000,000 جزئیات

فولوکس،گل

1386 46/3 میلیون 46,300,000 جزئیات

فولوکس،گل

1385 41/7 میلیون 41,700,000 جزئیات

فولوکس،گل

1384 37/5 میلیون 37,500,000 جزئیات

فولوکس،گل

1389 58/2 میلیون 58,200,000 جزئیات

فولوکس،گل

1388 54/1 میلیون 54,100,000 جزئیات

فولوکس،گل

1387 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس