فولوکس صفر ، فولوکس کارکرده ، فولوکس 95 ، فولوکس مدل ، فولوکس دست دوم ، فولوکس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

فولوکس،گل

1388 45/9 میلیون 45,900,000 بیشتر

فولوکس،تیگوان

2018 950 میلیون 950,000,000 بیشتر

فولوکس،پاسات

2018 860 میلیون 860,000,000 بیشتر

فولوکس،گل

1386 38/4 میلیون 38,400,000 بیشتر

فولوکس،گل

1385 34/5 میلیون 34,500,000 بیشتر

فولوکس،گل

1384 31/1 میلیون 31,100,000 بیشتر

فولوکس،گل

1389 52/6 میلیون 52,600,000 بیشتر

فولوکس،گل

1388 47/4 میلیون 47,400,000 بیشتر

فولوکس،گل

1387 42/6 میلیون 42,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو فولوکس