سیتروئن C5 صفر ، سیتروئن C5 کارکرده ، سیتروئن C5 95 ، سیتروئن C5 مدل ، سیتروئن C5 دست دوم ، سیتروئن C5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،C5

2011 275/2 میلیون 275,200,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2010 250/1 میلیون 250,100,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2009 227/4 میلیون 227,400,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2008 170/4 میلیون 170,400,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2007 154/9 میلیون 154,900,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2006 140/8 میلیون 140,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.