سیتروئن C5 صفر ، سیتروئن C5 کارکرده ، سیتروئن C5 95 ، سیتروئن C5 مدل ، سیتروئن C5 دست دوم ، سیتروئن C5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2011 136/2 هزارکیلومتر 299/6 میلیون 299,600,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2010 151/2 هزارکیلومتر 272/4 میلیون 272,400,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2009 166/2 هزارکیلومتر 247/6 میلیون 247,600,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2008 181/2 هزارکیلومتر 183/4 میلیون 183,400,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2007 196/2 هزارکیلومتر 162/3 میلیون 162,300,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2006 211/2 هزارکیلومتر 144/9 میلیون 144,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.