سیتروئن C5 صفر ، سیتروئن C5 کارکرده ، سیتروئن C5 95 ، سیتروئن C5 مدل ، سیتروئن C5 دست دوم ، سیتروئن C5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2011 302/8 میلیون 302,800,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2010 275/3 میلیون 275,300,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2009 250/2 میلیون 250,200,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2008 185/3 میلیون 185,300,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2007 164 میلیون 164,000,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2006 146/4 میلیون 146,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.