سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم به روز ، سیتروئن زانتیا نو اقساطی قیمت خودرو سیتروئن زانتیا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 320 هزارکیلومتر 61 میلیون 61,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 280 هزارکیلومتر 51 میلیون 51,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 171 هزارکیلومتر 109/1 میلیون 109,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 200 هزارکیلومتر 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 256 101 میلیون 101,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 218/2 هزارکیلومتر 103/1 میلیون 103,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 198/2 هزارکیلومتر 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 378/2 هزارکیلومتر 52/2 میلیون 52,200,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 358/2 هزارکیلومتر 56/4 میلیون 56,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 338/2 هزارکیلومتر 61/4 میلیون 61,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 318/2 هزارکیلومتر 67/6 میلیون 67,600,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 298/2 هزارکیلومتر 74/4 میلیون 74,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 278/2 هزارکیلومتر 81/1 میلیون 81,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 258/2 هزارکیلومتر 87/5 میلیون 87,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 238/2 هزارکیلومتر 94/6 میلیون 94,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.