سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا 95 ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم ، سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،زانتیا

1388 85 میلیون 85,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1380 45/2 میلیون 45,200,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1388 103/7 میلیون 103,700,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1389 113/9 میلیون 113,900,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1380 47/1 میلیون 47,100,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1381 52/4 میلیون 52,400,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1382 58/2 میلیون 58,200,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 64/7 میلیون 64,700,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1384 71/9 میلیون 71,900,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1385 79/8 میلیون 79,800,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1386 87/7 میلیون 87,700,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1387 95/4 میلیون 95,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.