Loading

سیتروئن زانتیا ، سیتروئن زانتیا صفر و کارکرده ، سیتروئن زانتیا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سیتروئن زانتیا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 221 هزارکیلومتر 119 میلیون 119,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 201 هزارکیلومتر 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 381 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 361 هزارکیلومتر 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 341 هزارکیلومتر 71 میلیون 71,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 321 هزارکیلومتر 78/1 میلیون 78,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 301 هزارکیلومتر 85/9 میلیون 85,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 281 هزارکیلومتر 93/6 میلیون 93,600,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 261 هزارکیلومتر 101/1 میلیون 101,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 241 هزارکیلومتر 109/2 میلیون 109,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس