Loading

سیتروئن زانتیا ، سیتروئن زانتیا صفر و کارکرده ، سیتروئن زانتیا مدل دست دوم و روز و اقساطی ،

قیمت خودرو سیتروئن زانتیا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 200 هزارکیلومتر 76 میلیون 76,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 221 هزارکیلومتر 119 میلیون 119,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 201 هزارکیلومتر 130/9 میلیون 130,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 381 هزارکیلومتر 60/3 میلیون 60,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 361 هزارکیلومتر 65/1 میلیون 65,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 341 هزارکیلومتر 71 میلیون 71,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 321 هزارکیلومتر 78/1 میلیون 78,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 301 هزارکیلومتر 85/9 میلیون 85,900,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 281 هزارکیلومتر 93/6 میلیون 93,600,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 261 هزارکیلومتر 101/1 میلیون 101,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 241 هزارکیلومتر 109/2 میلیون 109,200,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس