Loading

سیتروئن زانتیا ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Citroen ،

قیمت خودرو سیتروئن زانتیا

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 168 هزارکیلومتر 104 میلیون 104,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 100 هزارکیلومتر 97 میلیون 97,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 221 هزارکیلومتر 123 میلیون 123,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 201 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 381 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 361 هزارکیلومتر 67/3 میلیون 67,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 341 هزارکیلومتر 73/3 میلیون 73,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 321 هزارکیلومتر 80/7 میلیون 80,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 301 هزارکیلومتر 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 281 هزارکیلومتر 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 261 هزارکیلومتر 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 241 هزارکیلومتر 112/8 میلیون 112,800,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading
ارتباط باکارشناس