سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا 95 ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم ، سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،زانتیا

1386 89 میلیون 89,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1386 85/1 میلیون 85,100,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1384 61/5 میلیون 61,500,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1384 61 میلیون 61,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1389 113 میلیون 113,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1387 91 میلیون 91,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 51 میلیون 51,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1388 104/8 میلیون 104,800,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1389 115/2 میلیون 115,200,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1380 47/6 میلیون 47,600,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1381 52/9 میلیون 52,900,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1382 58/8 میلیون 58,800,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 65/4 میلیون 65,400,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1384 72/6 میلیون 72,600,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1385 80/7 میلیون 80,700,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1386 88/7 میلیون 88,700,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1387 96/4 میلیون 96,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.