سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا 95 ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم ، سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 200 هزارکیلومتر 89/7 میلیون 89,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 256 101 میلیون 101,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 218/2 هزارکیلومتر 101/3 میلیون 101,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 198/2 هزارکیلومتر 111/4 میلیون 111,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 378/2 هزارکیلومتر 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 358/2 هزارکیلومتر 55/4 میلیون 55,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 338/2 هزارکیلومتر 60/4 میلیون 60,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 318/2 هزارکیلومتر 66/4 میلیون 66,400,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 298/2 هزارکیلومتر 73/1 میلیون 73,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 278/2 هزارکیلومتر 79/7 میلیون 79,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 258/2 هزارکیلومتر 86/1 میلیون 86,100,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 238/2 هزارکیلومتر 92/9 میلیون 92,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.