سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا 95 ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم ، سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن زانتیا

1388 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1389 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1380 42/6 میلیون 42,600,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1381 47/3 میلیون 47,300,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1382 52/6 میلیون 52,600,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1383 58/5 میلیون 58,500,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1384 65 میلیون 65,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 72/2 میلیون 72,200,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1386 80/2 میلیون 80,200,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 89/1 میلیون 89,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.