سیتروئن زانتیا صفر ، سیتروئن زانتیا کارکرده ، سیتروئن زانتیا 95 ، سیتروئن زانتیا مدل ، سیتروئن زانتیا دست دوم ، سیتروئن زانتیا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،زانتیا

1382 45/5 میلیون 45,500,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1386 69/6 میلیون 69,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1388 89/7 میلیون 89,700,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1389 99/7 میلیون 99,700,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1380 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1381 42/9 میلیون 42,900,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1382 47/6 میلیون 47,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1383 52/9 میلیون 52,900,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1384 58/8 میلیون 58,800,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1385 65/4 میلیون 65,400,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1386 72/6 میلیون 72,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1387 80/7 میلیون 80,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.