Loading

سیتروئن ، صفر و کارکرده ، مدل سال، دست دوم و روز و اقساطی ،Citroen ،

قیمت خودرو سیتروئن

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 168 هزارکیلومتر 104 میلیون 104,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 100 هزارکیلومتر 97 میلیون 97,000,000 جزئیات
سیتروئن C3

سیتروئن،C3

1397 492 میلیون 492,000,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1388 221 هزارکیلومتر 123 میلیون 123,000,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2011 138 هزارکیلومتر 363/8 میلیون 363,800,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1389 201 هزارکیلومتر 135/3 میلیون 135,300,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2010 153 هزارکیلومتر 330/7 میلیون 330,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1380 381 هزارکیلومتر 62/3 میلیون 62,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1381 361 هزارکیلومتر 67/3 میلیون 67,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1382 341 هزارکیلومتر 73/3 میلیون 73,300,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1383 321 هزارکیلومتر 80/7 میلیون 80,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1384 301 هزارکیلومتر 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1385 281 هزارکیلومتر 96/7 میلیون 96,700,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1386 261 هزارکیلومتر 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات
سیتروئن زانتیا

سیتروئن،زانتیا

1387 241 هزارکیلومتر 112/8 میلیون 112,800,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2009 168 هزارکیلومتر 300/6 میلیون 300,600,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2008 183 هزارکیلومتر 222/7 میلیون 222,700,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2007 198 هزارکیلومتر 197 میلیون 197,000,000 جزئیات
سیتروئن C5

سیتروئن،C5

2006 213 هزارکیلومتر 175/9 میلیون 175,900,000 جزئیات

موردی وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن

ارتباط باکارشناس