سیتروئن صفر ، سیتروئن کارکرده ، سیتروئن 95 ، سیتروئن مدل ، سیتروئن دست دوم ، سیتروئن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،زانتیا

1387 75/5 میلیون 75,500,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2010 233 میلیون 233,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1385 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1389 82 میلیون 82,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1385 64 میلیون 64,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1388 83/9 میلیون 83,900,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2009 211/7 میلیون 211,700,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1389 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1389 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

سیتروئن،C3

1397 357 میلیون 357,000,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1388 89/7 میلیون 89,700,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2011 273/4 میلیون 273,400,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1389 99/7 میلیون 99,700,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2010 248/5 میلیون 248,500,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1380 38/6 میلیون 38,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1381 42/9 میلیون 42,900,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1382 47/6 میلیون 47,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1383 52/9 میلیون 52,900,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1384 58/8 میلیون 58,800,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1385 65/4 میلیون 65,400,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1386 72/6 میلیون 72,600,000 بیشتر

سیتروئن،زانتیا

1387 80/7 میلیون 80,700,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2009 225/9 میلیون 225,900,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2008 169 میلیون 169,000,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2007 153/6 میلیون 153,600,000 بیشتر

سیتروئن،C5

2006 139/7 میلیون 139,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن