سیتروئن صفر ، سیتروئن کارکرده ، سیتروئن 95 ، سیتروئن مدل ، سیتروئن دست دوم ، سیتروئن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن،زانتیا

1389 113 میلیون 113,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 62/5 میلیون 62,500,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1387 91 میلیون 91,000,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2008 173/1 میلیون 173,100,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 51 میلیون 51,000,000 جزئیات

سیتروئن،C3

1397 325 میلیون 325,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1388 102/6 میلیون 102,600,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2011 282/9 میلیون 282,900,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1389 112/7 میلیون 112,700,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2010 257/2 میلیون 257,200,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1380 46/6 میلیون 46,600,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1381 51/8 میلیون 51,800,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1382 57/6 میلیون 57,600,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1383 64 میلیون 64,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1384 71/1 میلیون 71,100,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1385 79 میلیون 79,000,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1386 86/8 میلیون 86,800,000 جزئیات

سیتروئن،زانتیا

1387 94/3 میلیون 94,300,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2009 236 میلیون 236,000,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2008 179/8 میلیون 179,800,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2007 166/5 میلیون 166,500,000 جزئیات

سیتروئن،C5

2006 152/7 میلیون 152,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن