سیتروئن صفر ، سیتروئن کارکرده ، سیتروئن 95 ، سیتروئن مدل ، سیتروئن دست دوم ، سیتروئن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سیتروئن زانتیا

1386 65/7 میلیون 65,700,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 62/2 میلیون 62,200,000 بیشتر

سیتروئن C5

2010 238/5 میلیون 238,500,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1386 71/4 میلیون 71,400,000 بیشتر

سیتروئن C5

2009 223/6 میلیون 223,600,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1381 29 میلیون 29,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1384 49/3 میلیون 49,300,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 76/2 میلیون 76,200,000 بیشتر

سیتروئن C5

2008 159/9 میلیون 159,900,000 بیشتر

سیتروئن C3

1397 377 میلیون 377,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1388 88/1 میلیون 88,100,000 بیشتر

سیتروئن C5

2011 270/5 میلیون 270,500,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1389 97/9 میلیون 97,900,000 بیشتر

سیتروئن C5

2010 245/9 میلیون 245,900,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1380 37/9 میلیون 37,900,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1381 42/1 میلیون 42,100,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1382 46/8 میلیون 46,800,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1383 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1384 57/8 میلیون 57,800,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1385 64/2 میلیون 64,200,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1386 71/4 میلیون 71,400,000 بیشتر

سیتروئن زانتیا

1387 79/3 میلیون 79,300,000 بیشتر

سیتروئن C5

2009 223/6 میلیون 223,600,000 بیشتر

سیتروئن C5

2008 166/9 میلیون 166,900,000 بیشتر

سیتروئن C5

2007 151/7 میلیون 151,700,000 بیشتر

سیتروئن C5

2006 137/9 میلیون 137,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سیتروئن