سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1389 242/8 میلیون 242,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1389 229/5 میلیون 229,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 435 میلیون 435,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 530 میلیون 530,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1393 336/8 میلیون 336,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1393 321/8 میلیون 321,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1394 338/2 میلیون 338,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1394 348/2 میلیون 348,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1394 358/2 میلیون 358,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1394 343/2 میلیون 343,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1395 399/5 میلیون 399,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 دنده ای

1395 379/5 میلیون 379,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1395 389/5 میلیون 389,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1395 374/5 میلیون 374,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 438/8 میلیون 438,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 429/5 میلیون 429,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 477 میلیون 477,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1397 467 میلیون 467,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1391 294/2 میلیون 294,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 274/2 میلیون 274,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1389 252/8 میلیون 252,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1389 262/8 میلیون 262,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1389 242/8 میلیون 242,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1389 247/8 میلیون 247,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1390 256/7 میلیون 256,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1390 266/7 میلیون 266,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1390 276/7 میلیون 276,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1390 261/7 میلیون 261,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1391 284/2 میلیون 284,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1391 279/2 میلیون 279,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1392 293/1 میلیون 293,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1392 303/1 میلیون 303,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1392 313/1 میلیون 313,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1392 298/1 میلیون 298,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1393 316/8 میلیون 316,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1393 326/8 میلیون 326,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.