سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 475/2 میلیون 475,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 503 میلیون 503,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1393 314/7 میلیون 314,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1393 281/2 میلیون 281,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1394 289/1 میلیون 289,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1394 316/3 میلیون 316,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1394 331/3 میلیون 331,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1394 299/1 میلیون 299,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1395 358/7 میلیون 358,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 دنده ای

1395 338/7 میلیون 338,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 348/7 میلیون 348,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1395 328/7 میلیون 328,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 402/2 میلیون 402,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1396 379/6 میلیون 379,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1397 437/1 میلیون 437,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 417/1 میلیون 417,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1391 240/1 میلیون 240,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1389 244/7 میلیون 244,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1389 261/7 میلیون 261,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 214/4 میلیون 214,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 221/8 میلیون 221,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 225/7 میلیون 225,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1390 257/6 میلیون 257,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 275/5 میلیون 275,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 233/5 میلیون 233,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 271/1 میلیون 271,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1391 248/4 میلیون 248,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1392 255/5 میلیون 255,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1392 282/4 میلیون 282,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 302/1 میلیون 302,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1392 264/3 میلیون 264,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1393 271/8 میلیون 271,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1393 297/3 میلیون 297,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.