سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 95/6 میلیون 95,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 383 میلیون 383,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 258/2 میلیون 258,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 269 میلیون 269,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1393 159/8 میلیون 159,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1393 134/3 میلیون 134,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1394 132/9 میلیون 132,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1394 153/2 میلیون 153,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1394 168/2 میلیون 168,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1394 142/9 میلیون 142,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1395 187/1 میلیون 187,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 دنده ای

1395 167/1 میلیون 167,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 177/1 میلیون 177,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1395 157/1 میلیون 157,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 218/5 میلیون 218,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1396 197/9 میلیون 197,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1397 237/5 میلیون 237,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 217/5 میلیون 217,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 147/3 میلیون 147,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1391 110/4 میلیون 110,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1389 118/5 میلیون 118,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1389 132/9 میلیون 132,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 98/6 میلیون 98,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 106 میلیون 106,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 103/8 میلیون 103,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1390 124/8 میلیون 124,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 139/9 میلیون 139,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 111/6 میلیون 111,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 131/3 میلیون 131,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1391 118/7 میلیون 118,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1392 117/4 میلیون 117,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1392 136/8 میلیون 136,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 153/4 میلیون 153,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1392 126/3 میلیون 126,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1393 124/9 میلیون 124,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1393 144 میلیون 144,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.