سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 178/5 میلیون 178,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 153/7 میلیون 153,700,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 172/9 میلیون 172,900,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 174 میلیون 174,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 144/7 میلیون 144,700,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 161/1 میلیون 161,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1386 152/3 میلیون 152,300,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1387 166/1 میلیون 166,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 157/1 میلیون 157,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1388 173 میلیون 173,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 163/6 میلیون 163,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.