سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 198/2 هزارکیلومتر 235/3 میلیون 235,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 198/2 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 278/2 هزارکیلومتر 149/3 میلیون 149,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 278/2 هزارکیلومتر 181/7 میلیون 181,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 258/2 هزارکیلومتر 193/3 میلیون 193,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1386 258/2 هزارکیلومتر 160/5 میلیون 160,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1387 238/2 هزارکیلومتر 205/7 میلیون 205,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 238/2 هزارکیلومتر 172/6 میلیون 172,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1388 218/2 هزارکیلومتر 218/8 میلیون 218,800,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 218/2 هزارکیلومتر 185/6 میلیون 185,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.