سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ صفر ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ کارکرده ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ 95 ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ مدل ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دست دوم ، سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 155/5 میلیون 155,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 168 میلیون 168,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 157/1 میلیون 157,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 211/3 میلیون 211,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 177/5 میلیون 177,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 132/8 میلیون 132,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 173/6 میلیون 173,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1386 142/8 میلیون 142,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1387 184/7 میلیون 184,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 153/5 میلیون 153,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1388 196/5 میلیون 196,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 165/1 میلیون 165,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.