سوزوکی کیزاشی صفر ، سوزوکی کیزاشی کارکرده ، سوزوکی کیزاشی 95 ، سوزوکی کیزاشی مدل ، سوزوکی کیزاشی دست دوم ، سوزوکی کیزاشی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 248/9 میلیون 248,900,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 264/8 میلیون 264,800,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 291/3 میلیون 291,300,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 320/5 میلیون 320,500,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 301/2 میلیون 301,200,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 273/8 میلیون 273,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.