سوزوکی کیزاشی صفر ، سوزوکی کیزاشی کارکرده ، سوزوکی کیزاشی 95 ، سوزوکی کیزاشی مدل ، سوزوکی کیزاشی دست دوم ، سوزوکی کیزاشی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 121/2 هزارکیلومتر 247/8 میلیون 247,800,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 106/2 هزارکیلومتر 265/1 میلیون 265,100,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 106/2 هزارکیلومتر 289/1 میلیون 289,100,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 106/2 هزارکیلومتر 304/1 میلیون 304,100,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 121/2 هزارکیلومتر 282/8 میلیون 282,800,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 121/2 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.