سوزوکی ویتارا صفر ، سوزوکی ویتارا کارکرده ، سوزوکی ویتارا 95 ، سوزوکی ویتارا مدل ، سوزوکی ویتارا دست دوم ، سوزوکی ویتارا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 150/4 میلیون 150,400,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 159/6 میلیون 159,600,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 174 میلیون 174,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.