سوزوکی ویتارا صفر ، سوزوکی ویتارا کارکرده ، سوزوکی ویتارا 95 ، سوزوکی ویتارا مدل ، سوزوکی ویتارا دست دوم ، سوزوکی ویتارا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 156/7 میلیون 156,700,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 205/5 میلیون 205,500,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 140/6 میلیون 140,600,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 136/2 میلیون 136,200,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 163/3 میلیون 163,300,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 146/1 میلیون 146,100,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 179/4 میلیون 179,400,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 156/8 میلیون 156,800,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 199/4 میلیون 199,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.