سوزوکی ویتارا صفر ، سوزوکی ویتارا کارکرده ، سوزوکی ویتارا 95 ، سوزوکی ویتارا مدل ، سوزوکی ویتارا دست دوم ، سوزوکی ویتارا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 210 هزارکیلومتر 154/3 میلیون 154,300,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 210 هزارکیلومتر 183/3 میلیون 183,300,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 195 هزارکیلومتر 165/5 میلیون 165,500,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 195 هزارکیلومتر 201/4 میلیون 201,400,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 180 هزارکیلومتر 177/6 میلیون 177,600,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 180 هزارکیلومتر 223/8 میلیون 223,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.