سوزوکی ویتارا صفر ، سوزوکی ویتارا کارکرده ، سوزوکی ویتارا 95 ، سوزوکی ویتارا مدل ، سوزوکی ویتارا دست دوم ، سوزوکی ویتارا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 211/2 هزارکیلومتر 163/9 میلیون 163,900,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 211/2 هزارکیلومتر 193/9 میلیون 193,900,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 196/2 هزارکیلومتر 175/8 میلیون 175,800,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 196/2 هزارکیلومتر 213/1 میلیون 213,100,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 181/2 هزارکیلومتر 188/7 میلیون 188,700,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 181/2 هزارکیلومتر 236/8 میلیون 236,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.