سوزوکی صفر ، سوزوکی کارکرده ، سوزوکی 95 ، سوزوکی مدل ، سوزوکی دست دوم ، سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 170/7 میلیون 170,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 440/1 میلیون 440,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1388 184/4 میلیون 184,400,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 368/6 میلیون 368,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 480 میلیون 480,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1387 139 میلیون 139,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 499 میلیون 499,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 422 میلیون 422,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 159/2 میلیون 159,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 398/1 میلیون 398,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1388 164/8 میلیون 164,800,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 325/7 میلیون 325,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2006 161/5 میلیون 161,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 520 میلیون 520,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 170/7 میلیون 170,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1393 282/9 میلیون 282,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1389 196/2 میلیون 196,200,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 367/2 میلیون 367,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1393 265/6 میلیون 265,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1389 186/2 میلیون 186,200,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 392/2 میلیون 392,200,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 169/1 میلیون 169,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1394 271 میلیون 271,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1385 154/8 میلیون 154,800,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 368/6 میلیون 368,600,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2007 178/7 میلیون 178,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2008 176/2 میلیون 176,200,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2008 186/2 میلیون 186,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1394 281 میلیون 281,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1394 301 میلیون 301,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1394 282/6 میلیون 282,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1395 392/2 میلیون 392,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 دنده ای

1395 372/2 میلیون 372,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1395 327/2 میلیون 327,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1395 307/2 میلیون 307,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 440/1 میلیون 440,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 421/7 میلیون 421,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 478/4 میلیون 478,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1397 458/4 میلیون 458,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1391 247/3 میلیون 247,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 222/7 میلیون 222,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1389 206/2 میلیون 206,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1389 220/9 میلیون 220,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1389 198/8 میلیون 198,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1389 207/4 میلیون 207,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1390 209/3 میلیون 209,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1390 217 میلیون 217,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1390 232/5 میلیون 232,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1390 218/3 میلیون 218,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1391 230/9 میلیون 230,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1391 232/2 میلیون 232,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1392 236/9 میلیون 236,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1392 245/6 میلیون 245,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1392 263/1 میلیون 263,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1392 247 میلیون 247,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1393 254/7 میلیون 254,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1393 264/1 میلیون 264,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1385 163/1 میلیون 163,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1386 171/7 میلیون 171,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی