سوزوکی صفر ، سوزوکی کارکرده ، سوزوکی 95 ، سوزوکی مدل ، سوزوکی دست دوم ، سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 80 هزارکیلومتر 357 میلیون 357,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 16/6 هزارکیلومتر 484/8 میلیون 484,800,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 120 هزارکیلومتر 247/8 میلیون 247,800,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی دنده ای

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 105 هزارکیلومتر 265/1 میلیون 265,100,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 210 هزارکیلومتر 154/3 میلیون 154,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 505 میلیون 505,000,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 210 هزارکیلومتر 183/3 میلیون 183,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1393 116/6 هزارکیلومتر 321/6 میلیون 321,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 196/6 هزارکیلومتر 235/3 میلیون 235,300,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 105 هزارکیلومتر 289/1 میلیون 289,100,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1393 116/6 هزارکیلومتر 287/7 میلیون 287,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 196/6 هزارکیلومتر 199/6 میلیون 199,600,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 105 هزارکیلومتر 304/1 میلیون 304,100,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 195 هزارکیلومتر 165/5 میلیون 165,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1394 96/6 هزارکیلومتر 296 میلیون 296,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 276/6 هزارکیلومتر 149/3 میلیون 149,300,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 120 هزارکیلومتر 282/8 میلیون 282,800,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 195 هزارکیلومتر 201/4 میلیون 201,400,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا دنده ای

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 180 هزارکیلومتر 177/6 میلیون 177,600,000 جزئیات
سوزوکی ویتارا اتوماتیک

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 180 هزارکیلومتر 223/8 میلیون 223,800,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1394 96/6 هزارکیلومتر 323/5 میلیون 323,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1394 96/6 هزارکیلومتر 338/5 میلیون 338,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1394 96/6 هزارکیلومتر 306 میلیون 306,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1395 76/6 هزارکیلومتر 366/3 میلیون 366,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 دنده ای

1395 76/6 هزارکیلومتر 346/3 میلیون 346,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 76/6 هزارکیلومتر 356/3 میلیون 356,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1395 76/6 هزارکیلومتر 336/3 میلیون 336,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 56/6 هزارکیلومتر 410/3 میلیون 410,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1396 56/6 هزارکیلومتر 387/6 میلیون 387,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1397 36/6 هزارکیلومتر 446 میلیون 446,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 36/6 هزارکیلومتر 426 میلیون 426,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 156/6 هزارکیلومتر 296/3 میلیون 296,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1391 156/6 هزارکیلومتر 245/9 میلیون 245,900,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1389 196/6 هزارکیلومتر 250/3 میلیون 250,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1389 196/6 هزارکیلومتر 267/4 میلیون 267,400,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 196/6 هزارکیلومتر 219/6 میلیون 219,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 196/6 هزارکیلومتر 227 میلیون 227,000,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 176/6 هزارکیلومتر 231/1 میلیون 231,100,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1390 176/6 هزارکیلومتر 263/4 میلیون 263,400,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 176/6 هزارکیلومتر 281/5 میلیون 281,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 176/6 هزارکیلومتر 238/9 میلیون 238,900,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 156/6 هزارکیلومتر 277/3 میلیون 277,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1391 156/6 هزارکیلومتر 254/2 میلیون 254,200,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1392 136/6 هزارکیلومتر 261/6 میلیون 261,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1392 136/6 هزارکیلومتر 288/9 میلیون 288,900,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 136/6 هزارکیلومتر 308/7 میلیون 308,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1392 136/6 هزارکیلومتر 270/4 میلیون 270,400,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1393 116/6 هزارکیلومتر 278/3 میلیون 278,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5  اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1393 116/6 هزارکیلومتر 304/1 میلیون 304,100,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 276/6 هزارکیلومتر 181/7 میلیون 181,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 256/6 هزارکیلومتر 193/3 میلیون 193,300,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1386 256/6 هزارکیلومتر 160/5 میلیون 160,500,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1387 236/6 هزارکیلومتر 205/7 میلیون 205,700,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 236/6 هزارکیلومتر 172/6 میلیون 172,600,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1388 216/6 هزارکیلومتر 218/8 میلیون 218,800,000 جزئیات
سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 216/6 هزارکیلومتر 185/6 میلیون 185,600,000 جزئیات
سوزوکی کیزاشی اتوماتیک

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 120 هزارکیلومتر 267/8 میلیون 267,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی