سوزوکی صفر ، سوزوکی کارکرده ، سوزوکی 95 ، سوزوکی مدل ، سوزوکی دست دوم ، سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1387 155/5 میلیون 155,500,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 205/5 میلیون 205,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 255 میلیون 255,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 168 میلیون 168,000,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 140/6 میلیون 140,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 369/8 میلیون 369,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 157/1 میلیون 157,100,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 261/9 میلیون 261,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 201/5 میلیون 201,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 443/5 میلیون 443,500,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 220/7 میلیون 220,700,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 236/1 میلیون 236,100,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 137/8 میلیون 137,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 462 میلیون 462,000,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 165 میلیون 165,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1393 292/1 میلیون 292,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 211/3 میلیون 211,300,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 259/9 میلیون 259,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1393 259/7 میلیون 259,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 177/5 میلیون 177,500,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 274/9 میلیون 274,900,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 147/8 میلیون 147,800,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1394 266/3 میلیون 266,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 132/8 میلیون 132,800,000 جزئیات

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 255/7 میلیون 255,700,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 181/3 میلیون 181,300,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 158/5 میلیون 158,500,000 جزئیات

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 201/5 میلیون 201,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1394 292/5 میلیون 292,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1394 307/5 میلیون 307,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1394 276/3 میلیون 276,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1395 333/6 میلیون 333,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 دنده ای

1395 313/6 میلیون 313,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 323/6 میلیون 323,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1395 303/6 میلیون 303,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 375/3 میلیون 375,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1396 353/1 میلیون 353,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1397 408 میلیون 408,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 388 میلیون 388,000,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 269/2 میلیون 269,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1391 221/2 میلیون 221,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1389 226/3 میلیون 226,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1389 242/9 میلیون 242,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 197/5 میلیون 197,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 204/9 میلیون 204,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 207/9 میلیون 207,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1390 238/2 میلیون 238,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 255/7 میلیون 255,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 215/7 میلیون 215,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 250/7 میلیون 250,700,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1391 229/5 میلیون 229,500,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1392 235/3 میلیون 235,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1392 261/2 میلیون 261,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 280/4 میلیون 280,400,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1392 244/1 میلیون 244,100,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1393 250/3 میلیون 250,300,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1393 274/9 میلیون 274,900,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 163/2 میلیون 163,200,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1386 173/6 میلیون 173,600,000 جزئیات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1386 142/8 میلیون 142,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی