قیمت سوزوکی صفر ، قیمت سوزوکی کارکرده ، قیمت سوزوکی 95 ، قیمت سوزوکی مدل ، قیمت سوزوکی دست دوم ، قیمت سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 175 میلیون 175,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1393 307 میلیون 307,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1389 386/1 میلیون 386,100,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 162 میلیون 162,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1394 262/2 میلیون 262,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1385 289/5 میلیون 289,500,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 260 میلیون 260,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2007 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2008 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2008 189 میلیون 189,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1394 284/8 میلیون 284,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1394 292/5 میلیون 292,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1394 299/4 میلیون 299,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1395 343/4 میلیون 343,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 دنده ای

1395 344/4 میلیون 344,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1395 343 میلیون 343,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1395 315/1 میلیون 315,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 390/9 میلیون 390,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 360/4 میلیون 360,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 405/5 میلیون 405,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1397 381/7 میلیون 381,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1391 270/7 میلیون 270,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 223/9 میلیون 223,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1389 221/3 میلیون 221,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1389 232/4 میلیون 232,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1389 202/5 میلیون 202,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1389 234 میلیون 234,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1390 212/6 میلیون 212,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1390 234 میلیون 234,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1390 253/3 میلیون 253,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1390 245/1 میلیون 245,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1391 246/4 میلیون 246,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1391 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1392 235/1 میلیون 235,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1392 256/6 میلیون 256,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1392 292/3 میلیون 292,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1392 267/8 میلیون 267,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1393 246/4 میلیون 246,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1393 268/9 میلیون 268,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1385 309/8 میلیون 309,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1386 331/3 میلیون 331,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1386 304 میلیون 304,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1387 350/3 میلیون 350,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1387 320/9 میلیون 320,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1388 369/4 میلیون 369,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1388 337/8 میلیون 337,800,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 233 میلیون 233,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.