سوزوکی صفر ، سوزوکی کارکرده ، سوزوکی 95 ، سوزوکی مدل ، سوزوکی دست دوم ، سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 178/5 میلیون 178,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 245 میلیون 245,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 141/3 میلیون 141,300,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 189/5 میلیون 189,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1388 153/7 میلیون 153,700,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 183 میلیون 183,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 204/2 میلیون 204,200,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 172/9 میلیون 172,900,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 290/9 میلیون 290,900,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2012 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،دنده ای

2013 281/4 میلیون 281,400,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2006 150/4 میلیون 150,400,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1398 485 میلیون 485,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2006 159/6 میلیون 159,600,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1393 262/7 میلیون 262,700,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1389 184 میلیون 184,000,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 309/5 میلیون 309,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1393 245/4 میلیون 245,400,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1389 174 میلیون 174,000,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2013 340/5 میلیون 340,500,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2007 157/5 میلیون 157,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1394 249/5 میلیون 249,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،دنده ای

1385 144/7 میلیون 144,700,000 بیشتر

سوزوکی،کیزاشی،اتوماتیک

2012 320/1 میلیون 320,100,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2007 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،دنده ای

2008 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

سوزوکی،ویتارا،اتوماتیک

2008 174 میلیون 174,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1394 264/5 میلیون 264,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1394 279/5 میلیون 279,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1394 261/1 میلیون 261,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1395 368/8 میلیون 368,800,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 دنده ای

1395 348/8 میلیون 348,800,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1395 303/8 میلیون 303,800,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1395 283/8 میلیون 283,800,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1396 414/9 میلیون 414,900,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1396 396/5 میلیون 396,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 10

1397 451 میلیون 451,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 9 اتوماتیک

1397 431 میلیون 431,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1391 229/6 میلیون 229,600,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1391 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1389 194 میلیون 194,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1389 205/1 میلیون 205,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1389 183 میلیون 183,000,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1389 191/6 میلیون 191,600,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1390 192/7 میلیون 192,700,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1390 204/3 میلیون 204,300,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1390 215/8 میلیون 215,800,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1390 201/6 میلیون 201,600,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1391 217/3 میلیون 217,300,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1391 214/5 میلیون 214,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1392 218/1 میلیون 218,100,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1392 231/2 میلیون 231,200,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 اتوماتیک

1392 244/3 میلیون 244,300,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 8 دنده ای

1392 228/2 میلیون 228,200,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 دنده ای

1393 234/5 میلیون 234,500,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2400 مونتاژ،کلاس 5 اتوماتیک

1393 248/6 میلیون 248,600,000 بیشتر

سوزوکی،گرندویتارا 2000 مونتاژ،اتوماتیک

1385 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی