سوزوکی صفر ، سوزوکی کارکرده ، سوزوکی 95 ، سوزوکی مدل ، سوزوکی دست دوم ، سوزوکی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سوزوکی ویتارا دنده ای

2006 154/8 میلیون 154,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1395 294/8 میلیون 294,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1387 161/1 میلیون 161,100,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 377/3 میلیون 377,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 440 میلیون 440,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 495 میلیون 495,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 170/7 میلیون 170,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 440/1 میلیون 440,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1388 184/4 میلیون 184,400,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 368/6 میلیون 368,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 480 میلیون 480,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1387 139 میلیون 139,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 499 میلیون 499,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 422 میلیون 422,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 218 میلیون 218,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 159/2 میلیون 159,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 398/1 میلیون 398,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1388 164/8 میلیون 164,800,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 325/7 میلیون 325,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2006 159/6 میلیون 159,600,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1398 516 میلیون 516,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2006 168/7 میلیون 168,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1393 280/2 میلیون 280,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ اتوماتیک

1389 194/1 میلیون 194,100,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 364 میلیون 364,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1393 262/9 میلیون 262,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1389 184/1 میلیون 184,100,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2013 389 میلیون 389,000,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2007 167/1 میلیون 167,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1394 268/1 میلیون 268,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2000 مونتاژ دنده ای

1385 153 میلیون 153,000,000 بیشتر

سوزوکی کیزاشی

2012 365/7 میلیون 365,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2007 176/7 میلیون 176,700,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا دنده ای

2008 174/1 میلیون 174,100,000 بیشتر

سوزوکی ویتارا اتوماتیک

2008 184/1 میلیون 184,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1394 278/1 میلیون 278,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1394 298/1 میلیون 298,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1394 279/7 میلیون 279,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1395 389 میلیون 389,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 دنده ای

1395 369 میلیون 369,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1395 324 میلیون 324,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1395 304 میلیون 304,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1396 436/7 میلیون 436,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1396 418/3 میلیون 418,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 10

1397 474/7 میلیون 474,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 9 اتوماتیک

1397 454/7 میلیون 454,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1391 244/9 میلیون 244,900,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1391 220/3 میلیون 220,300,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1389 204/1 میلیون 204,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1389 218/7 میلیون 218,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1389 196/7 میلیون 196,700,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1389 205/2 میلیون 205,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1390 207/1 میلیون 207,100,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1390 214/8 میلیون 214,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 اتوماتیک

1390 230/2 میلیون 230,200,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1390 216 میلیون 216,000,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1391 228/5 میلیون 228,500,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 8 دنده ای

1391 229/8 میلیون 229,800,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 دنده ای

1392 234/4 میلیون 234,400,000 بیشتر

سوزوکی گرندویتارا 2400 مونتاژ کلاس 5 اتوماتیک

1392 243/1 میلیون 243,100,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سوزوکی