سمند LX EF7 صفر ، سمند LX EF7 کارکرده ، سمند LX EF7 95 ، سمند LX EF7 مدل ، سمند LX EF7 دست دوم ، سمند LX EF7 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1398 18/2 هزارکیلومتر 95/9 میلیون 95,900,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1398 101/5 میلیون 101,500,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1397 38/2 هزارکیلومتر 89/2 میلیون 89,200,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1387 238/2 هزارکیلومتر 47/7 میلیون 47,700,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1396 58/2 هزارکیلومتر 83/4 میلیون 83,400,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1388 218/2 هزارکیلومتر 50/3 میلیون 50,300,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1389 198/2 هزارکیلومتر 52/9 میلیون 52,900,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1390 178/2 هزارکیلومتر 55/7 میلیون 55,700,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1391 158/2 هزارکیلومتر 59/2 میلیون 59,200,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1393 118/2 هزارکیلومتر 67/1 میلیون 67,100,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1392 138/2 هزارکیلومتر 63 میلیون 63,000,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1394 98/2 هزارکیلومتر 72/1 میلیون 72,100,000 جزئیات
سمند LX EF7

سمند،LX EF7

1395 78/2 هزارکیلومتر 77/5 میلیون 77,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.