سمند سورن ELX توربو صفر ، سمند سورن ELX توربو کارکرده ، سمند سورن ELX توربو 95 ، سمند سورن ELX توربو مدل ، سمند سورن ELX توربو دست دوم ، سمند سورن ELX توربو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،سورن ELX توربو

1395 78/4 میلیون 78,400,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1398 106 میلیون 106,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1397 96/4 میلیون 96,400,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1396 88/7 میلیون 88,700,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1395 82/5 میلیون 82,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.