سمند سورن ELX صفر ، سمند سورن ELX کارکرده ، سمند سورن ELX 95 ، سمند سورن ELX مدل ، سمند سورن ELX دست دوم ، سمند سورن ELX نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سمند سورن ELX

1398 97 میلیون 97,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1393 64/5 میلیون 64,500,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1394 68/7 میلیون 68,700,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1395 74/6 میلیون 74,600,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1397 87/3 میلیون 87,300,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1396 80/3 میلیون 80,300,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1390 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1391 56/4 میلیون 56,400,000 بیشتر

سمند سورن ELX

1392 60 میلیون 60,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.