سمند صفر ، سمند کارکرده ، سمند 95 ، سمند مدل ، سمند دست دوم ، سمند نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX EF7

1397 56 میلیون 56,000,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1390 55/5 میلیون 55,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1392 44 میلیون 44,000,000 جزئیات

سمند،LX

1394 59/4 میلیون 59,400,000 جزئیات

سمند،LX

1397 68/5 میلیون 68,500,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1390 56/6 میلیون 56,600,000 جزئیات

سمند،LX

1395 65 میلیون 65,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 50/5 میلیون 50,500,000 جزئیات

سمند،LX

1390 50/5 میلیون 50,500,000 جزئیات

سمند،LX

1388 41/5 میلیون 41,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1395 71/5 میلیون 71,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1397 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

سمند،LX

1390 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات

سمند،سورن ELX توربو

1396 95/5 میلیون 95,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1390 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1396 76/4 میلیون 76,400,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 68 میلیون 68,000,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1394 74/5 میلیون 74,500,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1394 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1391 54/5 میلیون 54,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1391 53 میلیون 53,000,000 جزئیات

سمند،LX

1389 42/2 میلیون 42,200,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1391 54/4 میلیون 54,400,000 جزئیات

سمند،LX

1384 33/7 میلیون 33,700,000 جزئیات

سمند،LX

1390 49/5 میلیون 49,500,000 جزئیات

سمند،X7

1383 21 میلیون 21,000,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1390 48 میلیون 48,000,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1389 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1390 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1390 50/6 میلیون 50,600,000 جزئیات

سمند،LX

1382 25/4 میلیون 25,400,000 جزئیات

سمند،LX

1387 30 میلیون 30,000,000 جزئیات

سمند،LX

1389 46/4 میلیون 46,400,000 جزئیات

سمند،LX

1382 26 میلیون 26,000,000 جزئیات

سمند،سورن

1390 57 میلیون 57,000,000 جزئیات

سمند،LX

1396 47/4 میلیون 47,400,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1396 76 میلیون 76,000,000 جزئیات

سمند،SE

1390 45/5 میلیون 45,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1392 55/5 میلیون 55,500,000 جزئیات

سمند،LX

1384 33/5 میلیون 33,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1389 48/5 میلیون 48,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1391 53 میلیون 53,000,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1392 57/2 میلیون 57,200,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1392 58 میلیون 58,000,000 جزئیات

سمند،سورن ELX توربو

1395 84/6 میلیون 84,600,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1396 80/5 میلیون 80,500,000 جزئیات

سمند،سورن

1392 63 میلیون 63,000,000 جزئیات

سمند،سریر

1387 68/2 میلیون 68,200,000 جزئیات

سمند،X7

1383 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

سمند،SE

1396 61/3 میلیون 61,300,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 64/9 میلیون 64,900,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1388 42/3 میلیون 42,300,000 جزئیات

سمند،LX

1397 68/3 میلیون 68,300,000 جزئیات

سمند،EL

1389 40/8 میلیون 40,800,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1396 76/2 میلیون 76,200,000 جزئیات

سمند،SE

1391 47 میلیون 47,000,000 جزئیات

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1390 51/3 میلیون 51,300,000 جزئیات

سمند،سورن ELX

1394 73 میلیون 73,000,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1391 52/5 میلیون 52,500,000 جزئیات

سمند،LX EF7

1393 58/6 میلیون 58,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سمند