سمند صفر ، سمند کارکرده ، سمند 95 ، سمند مدل ، سمند دست دوم ، سمند نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سمند،LX

1397 70/5 میلیون 70,500,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1389 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1395 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

سمند،X7

1388 20/4 میلیون 20,400,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1390 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سمند،سورن

1388 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

سمند،LX

1395 59 میلیون 59,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1397 90/2 میلیون 90,200,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1391 52/8 میلیون 52,800,000 بیشتر

سمند،سورن

1392 53/1 میلیون 53,100,000 بیشتر

سمند،سریر

1389 46/5 میلیون 46,500,000 بیشتر

سمند،X7

1385 28/2 میلیون 28,200,000 بیشتر

سمند،SE

1390 38/1 میلیون 38,100,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 59/2 میلیون 59,200,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1396 69/6 میلیون 69,600,000 بیشتر

سمند،LX

1389 37/9 میلیون 37,900,000 بیشتر

سمند،EL

1389 33/8 میلیون 33,800,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 62/6 میلیون 62,600,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1393 54 میلیون 54,000,000 بیشتر

سمند،SE

1392 42 میلیون 42,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1392 59/5 میلیون 59,500,000 بیشتر

سمند،سورن

1391 48 میلیون 48,000,000 بیشتر

سمند،LX

1384 31 میلیون 31,000,000 بیشتر

سمند،LX

1391 44/4 میلیون 44,400,000 بیشتر

سمند،سورن

1391 49 میلیون 49,000,000 بیشتر

سمند،LX

1394 52/2 میلیون 52,200,000 بیشتر

سمند،LX

1395 58 میلیون 58,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1396 74 میلیون 74,000,000 بیشتر

سمند،LX

1393 52 میلیون 52,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1395 73/3 میلیون 73,300,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1392 58/5 میلیون 58,500,000 بیشتر

سمند،SE

1395 57 میلیون 57,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1390 46 میلیون 46,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1396 82/1 میلیون 82,100,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1392 55/6 میلیون 55,600,000 بیشتر

سمند،سورن

1393 56/5 میلیون 56,500,000 بیشتر

سمند،سریر

1390 48/5 میلیون 48,500,000 بیشتر

سمند،X7

1386 29/4 میلیون 29,400,000 بیشتر

سمند،SE

1391 40/6 میلیون 40,600,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1395 64/3 میلیون 64,300,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1388 38/4 میلیون 38,400,000 بیشتر

سمند،LX

1390 40 میلیون 40,000,000 بیشتر

سمند،EL

1390 36 میلیون 36,000,000 بیشتر

سمند،X7

1381 23 میلیون 23,000,000 بیشتر

سمند،LX

1391 44/3 میلیون 44,300,000 بیشتر

سمند،LX

1390 38/4 میلیون 38,400,000 بیشتر

سمند،LX

1397 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

سمند،LX

1397 69 میلیون 69,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1394 60/6 میلیون 60,600,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1389 43/5 میلیون 43,500,000 بیشتر

سمند،LX

1388 39/5 میلیون 39,500,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1390 47 میلیون 47,000,000 بیشتر

سمند،SE

1391 45 میلیون 45,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1391 50 میلیون 50,000,000 بیشتر

سمند،EL

1382 27/1 میلیون 27,100,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1398 105 میلیون 105,000,000 بیشتر

سمند،سورن ELX

1398 95/5 میلیون 95,500,000 بیشتر

سمند،LX EF7 دوگانه سوز

1398 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

سمند،LX EF7

1398 87/5 میلیون 87,500,000 بیشتر

سمند،سورن ELX توربو

1397 95/5 میلیون 95,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سمند