ساینا اتوماتیک صفر ، ساینا اتوماتیک کارکرده ، ساینا اتوماتیک 95 ، ساینا اتوماتیک مدل ، ساینا اتوماتیک دست دوم ، ساینا اتوماتیک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
ساینا اتوماتیک

ساینا،اتوماتیک

1398 16/6 هزارکیلومتر 82/5 میلیون 82,500,000 جزئیات
ساینا اتوماتیک

ساینا،اتوماتیک

1398 0 میلیون 0 جزئیات
ساینا اتوماتیک

ساینا،اتوماتیک

1397 36/6 هزارکیلومتر 79/2 میلیون 79,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.