ساینا اتوماتیک صفر ، ساینا اتوماتیک کارکرده ، ساینا اتوماتیک 95 ، ساینا اتوماتیک مدل ، ساینا اتوماتیک دست دوم ، ساینا اتوماتیک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،اتوماتیک

1397 68/8 میلیون 68,800,000 بیشتر

ساینا،اتوماتیک

1397 66/5 میلیون 66,500,000 بیشتر

ساینا،اتوماتیک

1398 77 میلیون 77,000,000 بیشتر

ساینا،اتوماتیک

1397 70 میلیون 70,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.