ساینا اتوماتیک صفر ، ساینا اتوماتیک کارکرده ، ساینا اتوماتیک 95 ، ساینا اتوماتیک مدل ، ساینا اتوماتیک دست دوم ، ساینا اتوماتیک نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،اتوماتیک

1398 71/2 میلیون 71,200,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1398 75 میلیون 75,000,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1397 67/3 میلیون 67,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.