ساینا صفر ، ساینا کارکرده ، ساینا 95 ، ساینا مدل ، ساینا دست دوم ، ساینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،اتوماتیک

1397 68/9 میلیون 68,900,000 بیشتر

ساینا،SX

1395 41/8 میلیون 41,800,000 بیشتر

ساینا،EX

1395 43/7 میلیون 43,700,000 بیشتر

ساینا،اتوماتیک

1398 79 میلیون 79,000,000 بیشتر

ساینا،EX

1398 56/7 میلیون 56,700,000 بیشتر

ساینا،اتوماتیک

1397 71/8 میلیون 71,800,000 بیشتر

ساینا،SX

1395 43/6 میلیون 43,600,000 بیشتر

ساینا،EX

1397 52/7 میلیون 52,700,000 بیشتر

ساینا،EX

1396 48/5 میلیون 48,500,000 بیشتر

ساینا،EX

1395 45/6 میلیون 45,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ساینا