ساینا صفر ، ساینا کارکرده ، ساینا 95 ، ساینا مدل ، ساینا دست دوم ، ساینا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

ساینا،EX

1398 57 میلیون 57,000,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1397 72/3 میلیون 72,300,000 جزئیات

ساینا،SX

1395 45/6 میلیون 45,600,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 51/8 میلیون 51,800,000 جزئیات

ساینا،EX

1396 53 میلیون 53,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1398 57 میلیون 57,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 49 میلیون 49,000,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1398 72 میلیون 72,000,000 جزئیات

ساینا،SX

1395 42/9 میلیون 42,900,000 جزئیات

ساینا،EX

1396 46/9 میلیون 46,900,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 41 میلیون 41,000,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1398 79/8 میلیون 79,800,000 جزئیات

ساینا،EX

1398 55/9 میلیون 55,900,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1398 84 میلیون 84,000,000 جزئیات

ساینا،EX

1398 58 میلیون 58,000,000 جزئیات

ساینا،اتوماتیک

1397 75/4 میلیون 75,400,000 جزئیات

ساینا،SX

1395 47/2 میلیون 47,200,000 جزئیات

ساینا،EX

1397 53/7 میلیون 53,700,000 جزئیات

ساینا،EX

1396 51/5 میلیون 51,500,000 جزئیات

ساینا،EX

1395 49/2 میلیون 49,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو ساینا