سانگ یانگ کوراندو صفر ، سانگ یانگ کوراندو کارکرده ، سانگ یانگ کوراندو 95 ، سانگ یانگ کوراندو مدل ، سانگ یانگ کوراندو دست دوم ، سانگ یانگ کوراندو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1388 207/3 میلیون 207,300,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1385 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1386 174/9 میلیون 174,900,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1387 239/4 میلیون 239,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1387 194/4 میلیون 194,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1388 266 میلیون 266,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1388 216 میلیون 216,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1385 157/4 میلیون 157,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1386 215/4 میلیون 215,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.