سانگ یانگ کایرون صفر ، سانگ یانگ کایرون کارکرده ، سانگ یانگ کایرون مدل ، سانگ یانگ کایرون دست دوم به روز ، سانگ یانگ کایرون نو اقساطی قیمت خودرو سانگ یانگ کایرون

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ،کایرون

2010 152 هزارکیلومتر 268/1 میلیون 268,100,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ،کایرون

2011 137 هزارکیلومتر 291/4 میلیون 291,400,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ،کایرون

2012 122 هزارکیلومتر 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون

سانگ یانگ،کایرون

2013 107 هزارکیلومتر 368/9 میلیون 368,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.