سانگ یانگ چیرمن صفر ، سانگ یانگ چیرمن کارکرده ، سانگ یانگ چیرمن 95 ، سانگ یانگ چیرمن مدل ، سانگ یانگ چیرمن دست دوم ، سانگ یانگ چیرمن نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ چیرمن 600

1388 256/2 میلیون 256,200,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1390 290 میلیون 290,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1385 212/8 میلیون 212,800,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1384 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1386 226/4 میلیون 226,400,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1387 240/8 میلیون 240,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.