سانگ یانگ چیرمن صفر ، سانگ یانگ چیرمن کارکرده ، سانگ یانگ چیرمن مدل ، سانگ یانگ چیرمن دست دوم به روز ، سانگ یانگ چیرمن نو اقساطی قیمت خودرو سانگ یانگ چیرمن

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1388 218/2 هزارکیلومتر 251/8 میلیون 251,800,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1390 178/2 هزارکیلومتر 285 میلیون 285,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1385 278/2 هزارکیلومتر 209 میلیون 209,000,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1384 298/2 هزارکیلومتر 198/6 میلیون 198,600,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1386 258/2 هزارکیلومتر 217/7 میلیون 217,700,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600

سانگ یانگ،چیرمن،600

1387 238/2 هزارکیلومتر 231/6 میلیون 231,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.