سانگ یانگ موسو صفر ، سانگ یانگ موسو کارکرده ، سانگ یانگ موسو 95 ، سانگ یانگ موسو مدل ، سانگ یانگ موسو دست دوم ، سانگ یانگ موسو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 155/6 میلیون 155,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1382 155/2 میلیون 155,200,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1382 144/9 میلیون 144,900,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1383 165/1 میلیون 165,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1383 176/1 میلیون 176,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1383 154/1 میلیون 154,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1384 175/7 میلیون 175,700,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1384 187/4 میلیون 187,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1384 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1385 174/4 میلیون 174,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1386 185/6 میلیون 185,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1388 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.