سانگ یانگ موسو صفر ، سانگ یانگ موسو کارکرده ، سانگ یانگ موسو 95 ، سانگ یانگ موسو مدل ، سانگ یانگ موسو دست دوم ، سانگ یانگ موسو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1382 118/1 میلیون 118,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 137/1 میلیون 137,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1382 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1383 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1383 149 میلیون 149,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1383 114/7 میلیون 114,700,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1384 136/6 میلیون 136,600,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1384 158/5 میلیون 158,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1384 122 میلیون 122,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1385 129/8 میلیون 129,800,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1386 145/8 میلیون 145,800,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1388 216/9 میلیون 216,900,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.