قیمت سانگ یانگ

، صفر و کارکرده ،Ssangyong ،مدل سال خودرو، دست دوم و روز و اقساطی،سانگ یانگ

قیمت خودرو، به روز، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

84 216 هزارکیلومتر 431/1 میلیون 431,100,000 جزئیات
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2017

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2017 60 هزارکیلومتر 627/3 میلیون 627,300,000 جزئیات
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2018

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 45 هزارکیلومتر 697 میلیون 697,000,000 جزئیات
سانگ یانگ تیوولی الیت مدل 2016

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 75 هزارکیلومتر 551/2 میلیون 551,200,000 جزئیات
سانگ یانگ تیوولی الیت مدل 2017

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 60 هزارکیلومتر 595/9 میلیون 595,900,000 جزئیات
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2018

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 820 میلیون 820,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2015

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 90 هزارکیلومتر 615 میلیون 615,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2017

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 60 هزارکیلومتر 812/5 میلیون 812,500,000 جزئیات
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2014

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 105 هزارکیلومتر 660 میلیون 660,000,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1381

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

81 376 هزارکیلومتر 259/3 میلیون 259,300,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2018

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 1,080 میلیارد 1,080,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1386

سانگ یانگ،کوراندو،2300

86 276 هزارکیلومتر 380/4 میلیون 380,400,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون مدل 2010

سانگ یانگ،کایرون

2010 165 هزارکیلومتر 573/6 میلیون 573,600,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون مدل 2012

سانگ یانگ،رکستون

2012 135 هزارکیلومتر 780/3 میلیون 780,300,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1388

سانگ یانگ،چیرمن،600

88 236 هزارکیلومتر 575/9 میلیون 575,900,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون مدل 2012

سانگ یانگ،اکتیون

2012 135 هزارکیلومتر 507/6 میلیون 507,600,000 جزئیات
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2014

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 105 هزارکیلومتر 611/2 میلیون 611,200,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

82 356 هزارکیلومتر 248/3 میلیون 248,300,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1387

سانگ یانگ،کوراندو،3200

87 256 هزارکیلومتر 476/1 میلیون 476,100,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون مدل 2011

سانگ یانگ،کایرون

2011 150 هزارکیلومتر 610/2 میلیون 610,200,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون مدل 2013

سانگ یانگ،رکستون

2013 120 هزارکیلومتر 857/5 میلیون 857,500,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون مدل 2011

سانگ یانگ،اکتیون

2011 150 هزارکیلومتر 472/1 میلیون 472,100,000 جزئیات
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2015

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 90 هزارکیلومتر 660 میلیون 660,000,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

82 356 هزارکیلومتر 275/9 میلیون 275,900,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2015

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 90 هزارکیلومتر 647/4 میلیون 647,400,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1387

سانگ یانگ،کوراندو،2300

87 256 هزارکیلومتر 404/7 میلیون 404,700,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون مدل 2012

سانگ یانگ،کایرون

2012 135 هزارکیلومتر 663/2 میلیون 663,200,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون مدل 2018

سانگ یانگ،رکستون

2018 2,450 میلیارد 2,450,000,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون مدل 2010

سانگ یانگ،اکتیون

2010 165 هزارکیلومتر 443/8 میلیون 443,800,000 جزئیات
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2015

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 90 هزارکیلومتر 697 میلیون 697,000,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،2300

82 356 هزارکیلومتر 211 میلیون 211,000,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2017

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 60 هزارکیلومتر 855/3 میلیون 855,300,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1388

سانگ یانگ،کوراندو،3200

88 236 هزارکیلومتر 506/5 میلیون 506,500,000 جزئیات
سانگ یانگ کایرون مدل 2013

سانگ یانگ،کایرون

2013 120 هزارکیلومتر 728/8 میلیون 728,800,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون مدل 2010

سانگ یانگ،رکستون

2010 165 هزارکیلومتر 660/4 میلیون 660,400,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1385

سانگ یانگ،چیرمن،600

85 296 هزارکیلومتر 392/5 میلیون 392,500,000 جزئیات
سانگ یانگ اکتیون مدل 2013

سانگ یانگ،اکتیون

2013 120 هزارکیلومتر 551/8 میلیون 551,800,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

83 336 هزارکیلومتر 264/1 میلیون 264,100,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1388

سانگ یانگ،کوراندو،2300

88 236 هزارکیلومتر 430/5 میلیون 430,500,000 جزئیات
سانگ یانگ رکستون مدل 2011

سانگ یانگ،رکستون

2011 150 هزارکیلومتر 717/8 میلیون 717,800,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1384

سانگ یانگ،چیرمن،600

84 316 هزارکیلومتر 349/3 میلیون 349,300,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

83 336 هزارکیلومتر 293/5 میلیون 293,500,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1385

سانگ یانگ،کوراندو،2300

85 296 هزارکیلومتر 361/4 میلیون 361,400,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1386

سانگ یانگ،چیرمن،600

86 276 هزارکیلومتر 446 میلیون 446,000,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،2300

83 336 هزارکیلومتر 224/5 میلیون 224,500,000 جزئیات
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1386

سانگ یانگ،کوراندو،3200

86 276 هزارکیلومتر 447/6 میلیون 447,600,000 جزئیات
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1387

سانگ یانگ،چیرمن،600

87 256 هزارکیلومتر 506/8 میلیون 506,800,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

84 316 هزارکیلومتر 284 میلیون 284,000,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

84 316 هزارکیلومتر 315/6 میلیون 315,600,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،2300

84 316 هزارکیلومتر 241/4 میلیون 241,400,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1385

سانگ یانگ،موسو،2300

85 296 هزارکیلومتر 259/6 میلیون 259,600,000 جزئیات
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1386

سانگ یانگ،موسو،2300

86 276 هزارکیلومتر 279/1 میلیون 279,100,000 جزئیات

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،خودروهای رنگ شده،دور رنگ،تمام رنگ،داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر و در مدل های مختلف قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سانگ یانگ