قیمت سانگ یانگ

- صفر و کارکرده -Ssangyong -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-سانگ یانگ

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
سانگ یانگ اکتیون مدل 2010

سانگ یانگ،اکتیون

2010 166 هزارکیلومتر 443/8 میلیون قیمت
سانگ یانگ اکتیون مدل 2011

سانگ یانگ،اکتیون

2011 151 هزارکیلومتر 472/1 میلیون قیمت
سانگ یانگ اکتیون مدل 2012

سانگ یانگ،اکتیون

2012 136 هزارکیلومتر 507/6 میلیون قیمت
سانگ یانگ اکتیون مدل 2013

سانگ یانگ،اکتیون

2013 121 هزارکیلومتر 551/8 میلیون قیمت
سانگ یانگ تیوولی الیت مدل 2016

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 76 هزارکیلومتر 551/2 میلیون قیمت
سانگ یانگ تیوولی الیت مدل 2017

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 61 هزارکیلومتر 595/9 میلیون قیمت
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2017

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2017 61 هزارکیلومتر 627/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2018

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 46 هزارکیلومتر 697 میلیون قیمت
سانگ یانگ تیوولی آرمور مدل 2018

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 820 میلیون قیمت
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1384

سانگ یانگ،چیرمن،600

84 318 هزارکیلومتر 349/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1385

سانگ یانگ،چیرمن،600

85 298 هزارکیلومتر 392/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1386

سانگ یانگ،چیرمن،600

86 278 هزارکیلومتر 446 میلیون قیمت
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1387

سانگ یانگ،چیرمن،600

87 258 هزارکیلومتر 506/8 میلیون قیمت
سانگ یانگ چیرمن 600 مدل 1388

سانگ یانگ،چیرمن،600

88 238 هزارکیلومتر 575/9 میلیون قیمت
سانگ یانگ رکستون مدل 2010

سانگ یانگ،رکستون

2010 166 هزارکیلومتر 660/4 میلیون قیمت
سانگ یانگ رکستون مدل 2011

سانگ یانگ،رکستون

2011 151 هزارکیلومتر 717/8 میلیون قیمت
سانگ یانگ رکستون مدل 2012

سانگ یانگ،رکستون

2012 136 هزارکیلومتر 780/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ رکستون مدل 2013

سانگ یانگ،رکستون

2013 121 هزارکیلومتر 857/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ رکستون مدل 2018

سانگ یانگ،رکستون

2018 2,450 میلیارد قیمت
سانگ یانگ کایرون مدل 2010

سانگ یانگ،کایرون

2010 166 هزارکیلومتر 573/6 میلیون قیمت
سانگ یانگ کایرون مدل 2011

سانگ یانگ،کایرون

2011 151 هزارکیلومتر 610/2 میلیون قیمت
سانگ یانگ کایرون مدل 2012

سانگ یانگ،کایرون

2012 136 هزارکیلومتر 663/2 میلیون قیمت
سانگ یانگ کایرون مدل 2013

سانگ یانگ،کایرون

2013 121 هزارکیلومتر 728/8 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1385

سانگ یانگ،کوراندو،2300

85 298 هزارکیلومتر 361/4 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1386

سانگ یانگ،کوراندو،2300

86 278 هزارکیلومتر 380/4 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1387

سانگ یانگ،کوراندو،2300

87 258 هزارکیلومتر 404/7 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 2300 مدل 1388

سانگ یانگ،کوراندو،2300

88 238 هزارکیلومتر 430/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1386

سانگ یانگ،کوراندو،3200

86 278 هزارکیلومتر 447/6 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1387

سانگ یانگ،کوراندو،3200

87 258 هزارکیلومتر 476/1 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو 3200 مدل 1388

سانگ یانگ،کوراندو،3200

88 238 هزارکیلومتر 506/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2015

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 91 هزارکیلومتر 647/4 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2015

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 91 هزارکیلومتر 615 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2017

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 61 هزارکیلومتر 812/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2017

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 61 هزارکیلومتر 855/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ کوراندو نیو مدل 2018

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 1,080 میلیارد قیمت
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،2300

82 358 هزارکیلومتر 211 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،2300

83 338 هزارکیلومتر 224/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،2300

84 318 هزارکیلومتر 241/4 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1385

سانگ یانگ،موسو،2300

85 298 هزارکیلومتر 259/6 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 2300 مدل 1386

سانگ یانگ،موسو،2300

86 278 هزارکیلومتر 279/1 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

82 358 هزارکیلومتر 248/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

83 338 هزارکیلومتر 264/1 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

84 318 هزارکیلومتر 284 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1381

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

81 378 هزارکیلومتر 259/3 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1382

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

82 358 هزارکیلومتر 275/9 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1383

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

83 338 هزارکیلومتر 293/5 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

84 318 هزارکیلومتر 431/1 میلیون قیمت
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک مدل 1384

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

84 318 هزارکیلومتر 315/6 میلیون قیمت
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2014

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 106 هزارکیلومتر 660 میلیون قیمت
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2014

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 106 هزارکیلومتر 611/2 میلیون قیمت
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2015

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 91 هزارکیلومتر 697 میلیون قیمت
سانگ یانگ نیو اکتیون مدل 2015

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 91 هزارکیلومتر 660 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

Loading

مطالب مرتبط با خودرو سانگ یانگ