سانگ یانگ صفر ، سانگ یانگ کارکرده ، سانگ یانگ 95 ، سانگ یانگ مدل ، سانگ یانگ دست دوم ، سانگ یانگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 260 میلیون 260,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 310 میلیون 310,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 119 میلیون 119,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 295/6 میلیون 295,600,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 122/4 میلیون 122,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 382/5 میلیون 382,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1385 151/1 میلیون 151,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،کایرون

2010 273/2 میلیون 273,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،رودیوس

2012 385/3 میلیون 385,300,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2012 423/7 میلیون 423,700,000 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1388 245/9 میلیون 245,900,000 جزئیات

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 252/6 میلیون 252,600,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2012 213/5 میلیون 213,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 263/2 میلیون 263,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 292/5 میلیون 292,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 325 میلیون 325,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 355 میلیون 355,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 286/3 میلیون 286,300,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 353/5 میلیون 353,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 308 میلیون 308,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 127/5 میلیون 127,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 465 میلیون 465,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1386 174/9 میلیون 174,900,000 جزئیات

سانگ یانگ،کایرون

2010 284/6 میلیون 284,600,000 جزئیات

سانگ یانگ،رودیوس

2012 401/4 میلیون 401,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2012 441/4 میلیون 441,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1388 256/2 میلیون 256,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2012 222/4 میلیون 222,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1382 118/1 میلیون 118,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1387 239/4 میلیون 239,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کایرون

2011 316/2 میلیون 316,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،رودیوس

2011 361/2 میلیون 361,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2013 546 میلیون 546,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2011 202/4 میلیون 202,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 302/2 میلیون 302,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 137/1 میلیون 137,100,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 322/7 میلیون 322,700,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1387 194/4 میلیون 194,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کایرون

2012 351/4 میلیون 351,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2018 0 میلیون 0 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1390 290 میلیون 290,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2010 184/2 میلیون 184,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 342/2 میلیون 342,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1382 105/5 میلیون 105,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 398/5 میلیون 398,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1388 266 میلیون 266,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کایرون

2013 386/5 میلیون 386,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2010 357/5 میلیون 357,500,000 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1385 212/8 میلیون 212,800,000 جزئیات

سانگ یانگ،اکتیون

2013 247/2 میلیون 247,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1383 128/4 میلیون 128,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1388 216 میلیون 216,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،رکستون

2011 397/2 میلیون 397,200,000 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1384 200 میلیون 200,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1383 149 میلیون 149,000,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،2300

1385 157/4 میلیون 157,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،چیرمن،600

1386 226/4 میلیون 226,400,000 جزئیات

سانگ یانگ،موسو،2300

1383 114/7 میلیون 114,700,000 جزئیات

سانگ یانگ،کوراندو،3200

1386 215/4 میلیون 215,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سانگ یانگ