جستجوی قیمت خودرو

قیمت سانگ یانگ صفر ، قیمت سانگ یانگ کارکرده ، قیمت سانگ یانگ 95 ، قیمت سانگ یانگ مدل ، قیمت سانگ یانگ دست دوم ، قیمت سانگ یانگ نو .

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خوردوهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.

نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ موسو 2300

1384 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2018 690 میلیون 690,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2018 367 میلیون 367,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2018 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1388 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1385 140 میلیون 140,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1386 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1386 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1387 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1387 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1388 204 میلیون 204,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1388 170 میلیون 170,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2015 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2015 244 میلیون 244,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2017 325 میلیون 325,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2017 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2010 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2011 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2012 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2013 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1381 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1382 68/6 میلیون 68,600,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1382 88 میلیون 88,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1382 53 میلیون 53,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1383 79 میلیون 79,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1383 95 میلیون 95,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1383 70/7 میلیون 70,700,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1384 93/6 میلیون 93,600,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1384 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1384 83/2 میلیون 83,200,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1385 96/2 میلیون 96,200,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1386 109/2 میلیون 109,200,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2010 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2011 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2012 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2013 400 میلیون 400,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1386 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1387 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1388 225 میلیون 225,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1389 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1390 235 میلیون 235,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2012 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2012 310 میلیون 310,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2011 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1385 210 میلیون 210,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1384 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2016 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2011 171 میلیون 171,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2010 157/7 میلیون 157,700,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2013 209 میلیون 209,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد