سانگ یانگ صفر ، سانگ یانگ کارکرده ، سانگ یانگ 95 ، سانگ یانگ مدل ، سانگ یانگ دست دوم ، سانگ یانگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ تیوولی الیت

2016 291/6 میلیون 291,600,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی الیت

2017 324 میلیون 324,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی الیت

2017 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی آرمور

2018 390 میلیون 390,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 341/2 میلیون 341,200,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1381 147/6 میلیون 147,600,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2010 250/3 میلیون 250,300,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2012 401/4 میلیون 401,400,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2012 441/4 میلیون 441,400,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2012 249/3 میلیون 249,300,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 301/2 میلیون 301,200,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1382 146/6 میلیون 146,600,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2011 278/2 میلیون 278,200,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2011 361/2 میلیون 361,200,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2013 546/8 میلیون 546,800,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2011 226/8 میلیون 226,800,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 339 میلیون 339,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1382 157 میلیون 157,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2012 309/1 میلیون 309,100,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2018 760 میلیون 760,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2010 206/4 میلیون 206,400,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 379 میلیون 379,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1382 128 میلیون 128,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2013 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2010 357/5 میلیون 357,500,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2013 277 میلیون 277,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1383 156 میلیون 156,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2011 397/2 میلیون 397,200,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1383 167 میلیون 167,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1383 136/3 میلیون 136,300,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1384 166 میلیون 166,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1384 177/7 میلیون 177,700,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1384 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1385 154/3 میلیون 154,300,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1386 174/6 میلیون 174,600,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1388 227/6 میلیون 227,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سانگ یانگ