سانگ یانگ صفر ، سانگ یانگ کارکرده ، سانگ یانگ 95 ، سانگ یانگ مدل ، سانگ یانگ دست دوم ، سانگ یانگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 279/9 میلیون 279,900,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1384 157/4 میلیون 157,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 313/3 میلیون 313,300,000 بیشتر

سانگ یانگ،کایرون

2011 303/5 میلیون 303,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،رودیوس

2011 346/7 میلیون 346,700,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2013 524/1 میلیون 524,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 302/4 میلیون 302,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2011 211/1 میلیون 211,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2016 283/5 میلیون 283,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 315 میلیون 315,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،تیوولی،الیت

2017 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،تیوولی،آرمور

2018 385 میلیون 385,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 326/4 میلیون 326,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 403 میلیون 403,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 331/6 میلیون 331,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1381 155/6 میلیون 155,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2018 520 میلیون 520,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،کایرون

2010 284/6 میلیون 284,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،رودیوس

2012 401/4 میلیون 401,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2012 441/4 میلیون 441,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2012 241/6 میلیون 241,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2014 291/6 میلیون 291,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1382 155/2 میلیون 155,200,000 بیشتر

سانگ یانگ،کایرون

2011 316/2 میلیون 316,200,000 بیشتر

سانگ یانگ،رودیوس

2011 361/2 میلیون 361,200,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2013 546 میلیون 546,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2011 219/9 میلیون 219,900,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 328/5 میلیون 328,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1382 165/6 میلیون 165,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2015 362/8 میلیون 362,800,000 بیشتر

سانگ یانگ،کایرون

2012 351/4 میلیون 351,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2018 0 میلیون 0 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2010 200/1 میلیون 200,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،نیو اکتیون

2015 368/5 میلیون 368,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1382 144/9 میلیون 144,900,000 بیشتر

سانگ یانگ،کوراندو نیو

2017 448 میلیون 448,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،کایرون

2013 386/5 میلیون 386,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2010 357/5 میلیون 357,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،اکتیون

2013 268/5 میلیون 268,500,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1383 165/1 میلیون 165,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،رکستون

2011 397/2 میلیون 397,200,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1383 176/1 میلیون 176,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1383 154/1 میلیون 154,100,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 دنده ای

1384 175/7 میلیون 175,700,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1384 187/4 میلیون 187,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1384 164 میلیون 164,000,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1385 174/4 میلیون 174,400,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،2300

1386 185/6 میلیون 185,600,000 بیشتر

سانگ یانگ،موسو،3200 اتوماتیک

1388 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو سانگ یانگ