قیمت سانگ یانگ صفر ، قیمت سانگ یانگ کارکرده ، قیمت سانگ یانگ 95 ، قیمت سانگ یانگ مدل ، قیمت سانگ یانگ دست دوم ، قیمت سانگ یانگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1382 75 میلیون 75,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2017 485 میلیون 485,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1381 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2018 450 میلیون 450,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1386 165 میلیون 165,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2010 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2012 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2012 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1388 230 میلیون 230,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2018 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2012 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2014 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1382 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2015 310/3 میلیون 310,300,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1387 200 میلیون 200,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2011 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رودیوس

2011 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2013 420 میلیون 420,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1389 240 میلیون 240,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2017 313/6 میلیون 313,600,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2011 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1382 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2015 341/3 میلیون 341,300,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1387 180 میلیون 180,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2012 280 میلیون 280,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2018 760 میلیون 760,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1390 250 میلیون 250,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2016 293/1 میلیون 293,100,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2010 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

سانگ یانگ نیو اکتیون

2015 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1382 80 میلیون 80,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو نیو

2017 398/2 میلیون 398,200,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1388 215 میلیون 215,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کایرون

2013 320 میلیون 320,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2010 270 میلیون 270,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1385 205 میلیون 205,000,000 بیشتر

سانگ یانگ تیوولی

2017 340 میلیون 340,000,000 بیشتر

سانگ یانگ اکتیون

2013 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1383 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1388 195 میلیون 195,000,000 بیشتر

سانگ یانگ رکستون

2011 300 میلیون 300,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1384 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1383 120 میلیون 120,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 2300

1385 150 میلیون 150,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1386 212 میلیون 212,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1383 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

سانگ یانگ کوراندو 3200

1386 190 میلیون 190,000,000 بیشتر

سانگ یانگ چیرمن 600

1387 220 میلیون 220,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 دنده ای

1384 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1384 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1384 100 میلیون 100,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1385 107 میلیون 107,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 2300

1386 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک

1388 160 میلیون 160,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

این خودرو ها صرفا جهت اطلاع شما از قیمت ها درج شده اند. برای خرید خودروهای مشابه به آگهی های خودرو بروید.