رنو فلوئنس صفر ، رنو فلوئنس کارکرده ، رنو فلوئنس 95 ، رنو فلوئنس مدل ، رنو فلوئنس دست دوم ، رنو فلوئنس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 178 میلیون 178,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 162/5 میلیون 162,500,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 185/4 میلیون 185,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 175/4 میلیون 175,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 175/4 میلیون 175,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2014 197/3 میلیون 197,300,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2014 187/3 میلیون 187,300,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2015 142/1 میلیون 142,100,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2015 212/1 میلیون 212,100,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2015 202/1 میلیون 202,100,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2016 228/1 میلیون 228,100,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2016 158/1 میلیون 158,100,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2017 248 میلیون 248,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2012 172/5 میلیون 172,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.