رنو فلوئنس صفر ، رنو فلوئنس کارکرده ، رنو فلوئنس 95 ، رنو فلوئنس مدل ، رنو فلوئنس دست دوم ، رنو فلوئنس نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 190 میلیون 190,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 170/8 میلیون 170,800,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 194/4 میلیون 194,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 184/4 میلیون 184,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 184/4 میلیون 184,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2014 206/8 میلیون 206,800,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2014 196/8 میلیون 196,800,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2015 152/4 میلیون 152,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2015 222/4 میلیون 222,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2015 212/4 میلیون 212,400,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2016 239/2 میلیون 239,200,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2016 169/2 میلیون 169,200,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2017 260 میلیون 260,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2012 180/8 میلیون 180,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.