رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 190 میلیون 190,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 180/5 میلیون 180,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 157 میلیون 157,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 154/3 میلیون 154,300,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 129/6 میلیون 129,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 120/6 میلیون 120,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1395 144/3 میلیون 144,300,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 164/2 میلیون 164,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 140/2 میلیون 140,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.