رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 177 میلیون 177,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 242 میلیون 242,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 220/2 میلیون 220,200,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 188/4 میلیون 188,400,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/7 میلیون 164,700,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 154/8 میلیون 154,800,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 177/1 میلیون 177,100,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 202/6 میلیون 202,600,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 177/1 میلیون 177,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.