رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 128 میلیون 128,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 115/7 میلیون 115,700,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 181 میلیون 181,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 178 میلیون 178,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 157 میلیون 157,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 151/4 میلیون 151,400,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 129/6 میلیون 129,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 120/6 میلیون 120,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1395 141/5 میلیون 141,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 161 میلیون 161,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 140/2 میلیون 140,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.