رنو ساندرو استپ وی صفر ، رنو ساندرو استپ وی کارکرده ، رنو ساندرو استپ وی 95 ، رنو ساندرو استپ وی مدل ، رنو ساندرو استپ وی دست دوم ، رنو ساندرو استپ وی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 129/4 میلیون 129,400,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 182 میلیون 182,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 145 میلیون 145,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 155/7 میلیون 155,700,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 124 میلیون 124,000,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 115/3 میلیون 115,300,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1395 144/8 میلیون 144,800,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 169/2 میلیون 169,200,000 بیشتر

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 134/8 میلیون 134,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.