رنو ساندرو صفر ، رنو ساندرو کارکرده ، رنو ساندرو 95 ، رنو ساندرو مدل ، رنو ساندرو دست دوم ، رنو ساندرو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 125/2 میلیون 125,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 167 میلیون 167,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 167 میلیون 167,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 108/1 میلیون 108,100,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 129/1 میلیون 129,100,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 147/6 میلیون 147,600,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 128/5 میلیون 128,500,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 138 میلیون 138,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1394 120/7 میلیون 120,700,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1394 102/7 میلیون 102,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.