رنو ساندرو صفر ، رنو ساندرو کارکرده ، رنو ساندرو مدل ، رنو ساندرو دست دوم به روز ، رنو ساندرو نو اقساطی قیمت خودرو رنو ساندرو

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 38 هزارکیلومتر 175 میلیون 175,000,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 46 هزارکیلومتر 148 میلیون 148,000,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 82 هزارکیلومتر 103 میلیون 103,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1394 110 هزارکیلومتر 148/5 میلیون 148,500,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 20 هزارکیلومتر 190 میلیون 190,000,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 20 هزارکیلومتر 153 میلیون 153,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 241 میلیون 241,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 18 هزارکیلومتر 216/9 میلیون 216,900,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 78 هزارکیلومتر 143/6 میلیون 143,600,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 78 هزارکیلومتر 164/3 میلیون 164,300,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 38 هزارکیلومتر 195/2 میلیون 195,200,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 38 هزارکیلومتر 164/3 میلیون 164,300,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 58 هزارکیلومتر 178/6 میلیون 178,600,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1396 58 هزارکیلومتر 152/8 میلیون 152,800,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1394 98 هزارکیلومتر 153/6 میلیون 153,600,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1394 98 هزارکیلومتر 136/4 میلیون 136,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.