رنو داستر صفر ، رنو داستر کارکرده ، رنو داستر 95 ، رنو داستر مدل ، رنو داستر دست دوم ، رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،داستر،دو دیف

2017 344/4 میلیون 344,400,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2017 350 میلیون 350,000,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2016 299/4 میلیون 299,400,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2015 278/4 میلیون 278,400,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2014 259 میلیون 259,000,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2017 390 میلیون 390,000,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2017 343/8 میلیون 343,800,000 بیشتر

رنو،داستر، تک دیف

2017 322 میلیون 322,000,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2017 358/8 میلیون 358,800,000 بیشتر

رنو،داستر،دو دیف

2016 333/6 میلیون 333,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.