رنو داستر صفر ، رنو داستر کارکرده ، رنو داستر 95 ، رنو داستر مدل ، رنو داستر دست دوم ، رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،داستر، تک دیف

2014 190/1 میلیون 190,100,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 260/1 میلیون 260,100,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 280 میلیون 280,000,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2016 229/1 میلیون 229,100,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2015 213/1 میلیون 213,100,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2014 198/1 میلیون 198,100,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 310 میلیون 310,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 257/8 میلیون 257,800,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 246/4 میلیون 246,400,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 272/8 میلیون 272,800,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2016 253/7 میلیون 253,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.