رنو داستر صفر ، رنو داستر کارکرده ، رنو داستر 95 ، رنو داستر مدل ، رنو داستر دست دوم ، رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،داستر، تک دیف

2017 320 میلیون 320,000,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2016 261/8 میلیون 261,800,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2015 243/5 میلیون 243,500,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2014 226/5 میلیون 226,500,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 339 میلیون 339,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 283/3 میلیون 283,300,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 281/6 میلیون 281,600,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 298/3 میلیون 298,300,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2016 277/4 میلیون 277,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.