رنو داستر صفر ، رنو داستر کارکرده ، رنو داستر 95 ، رنو داستر مدل ، رنو داستر دست دوم ، رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو داستر تک دیف

2017 360 میلیون 360,000,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2016 308 میلیون 308,000,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2015 286/4 میلیون 286,400,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2014 266/4 میلیون 266,400,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 390 میلیون 390,000,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 343/8 میلیون 343,800,000 بیشتر

رنو داستر تک دیف

2017 331/2 میلیون 331,200,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2017 358/8 میلیون 358,800,000 بیشتر

رنو داستر دو دیف

2016 333/6 میلیون 333,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.