رنو داستر صفر ، رنو داستر کارکرده ، رنو داستر 95 ، رنو داستر مدل ، رنو داستر دست دوم ، رنو داستر نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،داستر، تک دیف

2017 320 میلیون 320,000,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2016 258/9 میلیون 258,900,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2015 240/7 میلیون 240,700,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2014 221/5 میلیون 221,500,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 339 میلیون 339,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 279/9 میلیون 279,900,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 278/4 میلیون 278,400,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 294/9 میلیون 294,900,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2016 274/2 میلیون 274,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.