رنو تندر پیکاپ صفر ، رنو تندر پیکاپ کارکرده ، رنو تندر پیکاپ 95 ، رنو تندر پیکاپ مدل ، رنو تندر پیکاپ دست دوم ، رنو تندر پیکاپ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پیکاپ

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1397 91 میلیون 91,000,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1393 65/9 میلیون 65,900,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1394 70/9 میلیون 70,900,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1395 76/2 میلیون 76,200,000 بیشتر

رنو،تندر پیکاپ

1396 82/8 میلیون 82,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.