رنو تندر پیکاپ صفر ، رنو تندر پیکاپ کارکرده ، رنو تندر پیکاپ 95 ، رنو تندر پیکاپ مدل ، رنو تندر پیکاپ دست دوم ، رنو تندر پیکاپ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پیکاپ

1397 98 میلیون 98,000,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1393 73/3 میلیون 73,300,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1394 78/8 میلیون 78,800,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1395 84/8 میلیون 84,800,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1396 91/2 میلیون 91,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.