رنو تندر پیکاپ صفر ، رنو تندر پیکاپ کارکرده ، رنو تندر پیکاپ 95 ، رنو تندر پیکاپ مدل ، رنو تندر پیکاپ دست دوم ، رنو تندر پیکاپ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1396 58/2 هزارکیلومتر 138 میلیون 138,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1397 38/2 هزارکیلومتر 146/8 میلیون 146,800,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1393 118/2 هزارکیلومتر 114/6 میلیون 114,600,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1394 98/2 هزارکیلومتر 122 میلیون 122,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1395 78/2 هزارکیلومتر 129/7 میلیون 129,700,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1396 58/2 هزارکیلومتر 138 میلیون 138,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.