رنو تندر پیکاپ صفر ، رنو تندر پیکاپ کارکرده ، رنو تندر پیکاپ 95 ، رنو تندر پیکاپ مدل ، رنو تندر پیکاپ دست دوم ، رنو تندر پیکاپ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،تندر پیکاپ

1397 0 میلیون 0 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1397 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1393 70/6 میلیون 70,600,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1394 75/9 میلیون 75,900,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1395 81/7 میلیون 81,700,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1396 87/8 میلیون 87,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.