رنو اسکالا صفر ، رنو اسکالا کارکرده ، رنو اسکالا 95 ، رنو اسکالا مدل ، رنو اسکالا دست دوم ، رنو اسکالا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 219/2 میلیون 219,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2014 249/2 میلیون 249,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 1600

2015 266/9 میلیون 266,900,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 1600

2015 247/9 میلیون 247,900,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2015 267/9 میلیون 267,900,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2015 252/9 میلیون 252,900,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 1600

2016 278/1 میلیون 278,100,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2016 288/1 میلیون 288,100,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 273/1 میلیون 273,100,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 234/2 میلیون 234,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.