رنو اسکالا صفر ، رنو اسکالا کارکرده ، رنو اسکالا 95 ، رنو اسکالا مدل ، رنو اسکالا دست دوم ، رنو اسکالا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

رنو اسکالا E2 2000

2013 252/2 میلیون 252,200,000 بیشتر

رنو اسکالا E4 2000

2014 283/9 میلیون 283,900,000 بیشتر

رنو اسکالا E4 1600

2015 304/4 میلیون 304,400,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 1600

2015 285/4 میلیون 285,400,000 بیشتر

رنو اسکالا E4 2000

2015 305/3 میلیون 305,300,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 2000

2015 290/5 میلیون 290,500,000 بیشتر

رنو اسکالا E4 1600

2016 318/4 میلیون 318,400,000 بیشتر

رنو اسکالا E4 2000

2016 328/4 میلیون 328,400,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 2000

2016 313/5 میلیون 313,500,000 بیشتر

رنو اسکالا E2 2000

2014 269/2 میلیون 269,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.