رنو اسکالا صفر ، رنو اسکالا کارکرده ، رنو اسکالا 95 ، رنو اسکالا مدل ، رنو اسکالا دست دوم ، رنو اسکالا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 275/7 میلیون 275,700,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 236/5 میلیون 236,500,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 235/7 میلیون 235,700,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E4 2000

2014 266/7 میلیون 266,700,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E4 1600

2015 285/8 میلیون 285,800,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 1600

2015 266/8 میلیون 266,800,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E4 2000

2015 286/8 میلیون 286,800,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2015 271/8 میلیون 271,800,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E4 1600

2016 298/4 میلیون 298,400,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E4 2000

2016 308/4 میلیون 308,400,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 293/4 میلیون 293,400,000 بیشتر

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 251/7 میلیون 251,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.