رنو اسکالا صفر ، رنو اسکالا کارکرده ، رنو اسکالا 95 ، رنو اسکالا مدل ، رنو اسکالا دست دوم ، رنو اسکالا نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 272/8 میلیون 272,800,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 228/2 میلیون 228,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2014 258/7 میلیون 258,700,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 1600

2015 277/2 میلیون 277,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 1600

2015 258/2 میلیون 258,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2015 278/2 میلیون 278,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2015 263/2 میلیون 263,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 1600

2016 289/2 میلیون 289,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E4 2000

2016 299/2 میلیون 299,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 284/2 میلیون 284,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 243/7 میلیون 243,700,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.