رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 132 میلیون 132,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1391 67/5 میلیون 67,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1390 65 میلیون 65,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1396 75 میلیون 75,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،اتوماتیک

1396 124 میلیون 124,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2

1390 63 میلیون 63,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 101/5 میلیون 101,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،اتوماتیک

1396 119 میلیون 119,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1397 110 میلیون 110,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E0

1387 27 میلیون 27,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1390 35 میلیون 35,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1392 75/7 میلیون 75,700,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 123/1 میلیون 123,100,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 154/4 میلیون 154,400,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 180 میلیون 180,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 167 میلیون 167,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 190 میلیون 190,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1397 180 میلیون 180,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1397 164 میلیون 164,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1397 167 میلیون 167,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1397 142 میلیون 142,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1398 122 میلیون 122,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 127 میلیون 127,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 160 میلیون 160,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1398 119 میلیون 119,000,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1397 0 میلیون 0 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1397 94/4 میلیون 94,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 119/4 میلیون 119,400,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 528 میلیون 528,000,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

1389 120/9 میلیون 120,900,000 جزئیات

رنو،مگان،2000

2007 117/4 میلیون 117,400,000 جزئیات

رنو،مدوس

2009 72 میلیون 72,000,000 جزئیات

رنو،لتیتود

2011 272/8 میلیون 272,800,000 جزئیات

رنو،کولیوس

2018 750 میلیون 750,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 170/8 میلیون 170,800,000 جزئیات

رنو،سیمبل،LE

2016 161 میلیون 161,000,000 جزئیات

رنو،سفران،2500

2016 329/2 میلیون 329,200,000 جزئیات

رنو،سپند

1380 10 میلیون 10,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 148 میلیون 148,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 108/1 میلیون 108,100,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2017 310 میلیون 310,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1388 54/9 میلیون 54,900,000 جزئیات

رنو،پی کی

1383 16/3 میلیون 16,300,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1393 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

رنو،اسکالا کروک

2013 383/2 میلیون 383,200,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 228/2 میلیون 228,200,000 جزئیات

رنو،21

2000 19/4 میلیون 19,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 148/2 میلیون 148,200,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 600 میلیون 600,000,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

1390 152/8 میلیون 152,800,000 جزئیات

رنو،مگان،1600

2007 102/4 میلیون 102,400,000 جزئیات

رنو،لتیتود

2011 302/8 میلیون 302,800,000 جزئیات

رنو،کپچر

2016 305 میلیون 305,000,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 194/4 میلیون 194,400,000 جزئیات

رنو،سیمبل،SE

2016 156/4 میلیون 156,400,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 135/4 میلیون 135,400,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 129/1 میلیون 129,100,000 جزئیات

رنو،داستر، تک دیف

2016 253/7 میلیون 253,700,000 جزئیات

رنو،ال 90،E0

1388 52/2 میلیون 52,200,000 جزئیات

رنو،پی کی

1384 16/8 میلیون 16,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو