رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
رنو ال 90 E1 فول

رنو،ال 90،E1 فول

1389 210 هزارکیلومتر 78/5 میلیون 78,500,000 جزئیات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2015 76/2 هزارکیلومتر 290/9 میلیون 290,900,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 18/2 هزارکیلومتر 162/7 میلیون 162,700,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 195 میلیون 195,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 242 میلیون 242,000,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 217 میلیون 217,000,000 جزئیات
رنو فلوئنس دنده ای

رنو،فلوئنس،دنده ای

2017 46/2 هزارکیلومتر 260 میلیون 260,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 220/2 میلیون 220,200,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1398 18/2 هزارکیلومتر 198/5 میلیون 198,500,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1398 167 میلیون 167,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1398 181 میلیون 181,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1398 221 میلیون 221,000,000 جزئیات
رنو ال 90 E2 فول

رنو،ال 90،E2 فول

1398 164 میلیون 164,000,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1397 38/2 هزارکیلومتر 146/8 میلیون 146,800,000 جزئیات
رنو تندر پلاس دنده ای

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 38/2 هزارکیلومتر 149/7 میلیون 149,700,000 جزئیات
رنو تلیسمان  E3

رنو،تلیسمان، E3

2017 46/2 هزارکیلومتر 653/8 میلیون 653,800,000 جزئیات
رنو مگان پارس خودرو 1600 E1

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

1389 198/2 هزارکیلومتر 138/3 میلیون 138,300,000 جزئیات
رنو مگان 2000

رنو،مگان،2000

2007 196/2 هزارکیلومتر 137/2 میلیون 137,200,000 جزئیات
رنو مدوس

رنو،مدوس

2009 166/2 هزارکیلومتر 84/5 میلیون 84,500,000 جزئیات
رنو لتیتود

رنو،لتیتود

2011 136/2 هزارکیلومتر 313/7 میلیون 313,700,000 جزئیات
رنو کولیوس

رنو،کولیوس

2018 950 میلیون 950,000,000 جزئیات
رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2012 121/2 هزارکیلومتر 212 میلیون 212,000,000 جزئیات
رنو سیمبل LE

رنو،سیمبل،LE

2016 61/2 هزارکیلومتر 179/4 میلیون 179,400,000 جزئیات
رنو سفران 2500

رنو،سفران،2500

2016 61/2 هزارکیلومتر 423/6 میلیون 423,600,000 جزئیات
رنو سپند

رنو،سپند

1380 378/2 هزارکیلومتر 10/3 میلیون 10,300,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  اتوماتیک

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 58/2 هزارکیلومتر 188/4 میلیون 188,400,000 جزئیات
رنو ساندرو دنده ای

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 130/7 میلیون 130,700,000 جزئیات
رنو داستر  تک دیف

رنو،داستر، تک دیف

2017 340 میلیون 340,000,000 جزئیات
رنو ال 90 E1

رنو،ال 90،E1

1388 218/2 هزارکیلومتر 69/9 میلیون 69,900,000 جزئیات
رنو پی کی

رنو،پی کی

1383 318/2 هزارکیلومتر 17/6 میلیون 17,600,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1393 118/2 هزارکیلومتر 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات
رنو اسکالا کروک

رنو،اسکالا کروک

2013 106/2 هزارکیلومتر 434/6 میلیون 434,600,000 جزئیات
رنو اسکالا E2 2000

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 106/2 هزارکیلومتر 209/8 میلیون 209,800,000 جزئیات
رنو 21

رنو،21

2000 301/2 هزارکیلومتر 20 میلیون 20,000,000 جزئیات
رنو تندر پلاس اتوماتیک

رنو،تندر پلاس،اتوماتیک

1397 38/2 هزارکیلومتر 177/4 میلیون 177,400,000 جزئیات
رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 2

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 2

1390 178/2 هزارکیلومتر 167 میلیون 167,000,000 جزئیات
رنو مگان 1600

رنو،مگان،1600

2007 196/2 هزارکیلومتر 122/2 میلیون 122,200,000 جزئیات
رنو لتیتود

رنو،لتیتود

2011 136/2 هزارکیلومتر 343/7 میلیون 343,700,000 جزئیات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2016 61/2 هزارکیلومتر 312/8 میلیون 312,800,000 جزئیات
رنو فلوئنس E4 اتوماتیک

رنو،فلوئنس،E4 اتوماتیک

2013 106/2 هزارکیلومتر 249/4 میلیون 249,400,000 جزئیات
رنو سیمبل SE

رنو،سیمبل،SE

2016 61/2 هزارکیلومتر 175/7 میلیون 175,700,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 58/2 هزارکیلومتر 164/7 میلیون 164,700,000 جزئیات
رنو ساندرو اتوماتیک

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1395 78/2 هزارکیلومتر 149/6 میلیون 149,600,000 جزئیات
رنو داستر  تک دیف

رنو،داستر، تک دیف

2016 61/2 هزارکیلومتر 275 میلیون 275,000,000 جزئیات
رنو ال 90 E0

رنو،ال 90،E0

1388 218/2 هزارکیلومتر 68/8 میلیون 68,800,000 جزئیات
رنو پی کی

رنو،پی کی

1384 298/2 هزارکیلومتر 18/6 میلیون 18,600,000 جزئیات
رنو پارس تندر

رنو،پارس تندر

1394 98/2 هزارکیلومتر 107/7 میلیون 107,700,000 جزئیات
رنو اسکالا کروک

رنو،اسکالا کروک

2014 91/2 هزارکیلومتر 462/3 میلیون 462,300,000 جزئیات
رنو تندر پیکاپ

رنو،تندر پیکاپ

1393 118/2 هزارکیلومتر 114/6 میلیون 114,600,000 جزئیات
رنو تلیسمان  E3

رنو،تلیسمان، E3

2018 31/2 هزارکیلومتر 734/7 میلیون 734,700,000 جزئیات
رنو مگان پارس خودرو 2000 تیپ 1

رنو،مگان پارس خودرو،2000 تیپ 1

1390 178/2 هزارکیلومتر 163/1 میلیون 163,100,000 جزئیات
رنو مگان 2000

رنو،مگان،2000

2008 181/2 هزارکیلومتر 144/4 میلیون 144,400,000 جزئیات
رنو لتیتود

رنو،لتیتود

2012 121/2 هزارکیلومتر 343/6 میلیون 343,600,000 جزئیات
رنو کولیوس

رنو،کولیوس

2012 121/2 هزارکیلومتر 347/2 میلیون 347,200,000 جزئیات
رنو کپچر

رنو،کپچر

2017 46/2 هزارکیلومتر 340 میلیون 340,000,000 جزئیات
رنو فلوئنس E2 اتوماتیک

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 106/2 هزارکیلومتر 229/4 میلیون 229,400,000 جزئیات
رنو سیمبل LE

رنو،سیمبل،LE

2017 46/2 هزارکیلومتر 195 میلیون 195,000,000 جزئیات
رنو سفران 2

رنو،سفران،2

2015 76/2 هزارکیلومتر 335/3 میلیون 335,300,000 جزئیات
رنو سپند

رنو،سپند

1379 398/2 هزارکیلومتر 10 میلیون 10,000,000 جزئیات
رنو ساندرو استپ وی  دنده ای

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 78/2 هزارکیلومتر 154/8 میلیون 154,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو