قیمت رنو

- صفر و کارکرده -Renault -مدل سال خودرو- دست دوم و روز و اقساطی-رنو

قیمت روز خودرو، قیمت خودرو کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی،امروز
تصویر نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو آخرین بروزرسانی توضیحات
رنو 21 مدل 2000

رنو،21

2000 316 هزارکیلومتر 32/5 میلیون قیمت
رنو اسکالا E2 1600 مدل 2015

رنو،اسکالا،E2 1600

2015 91 هزارکیلومتر 432/5 میلیون قیمت
رنو اسکالا E2 2000 مدل 2013

رنو،اسکالا،E2 2000

2013 121 هزارکیلومتر 444/2 میلیون قیمت
رنو اسکالا E2 2000 مدل 2014

رنو،اسکالا،E2 2000

2014 106 هزارکیلومتر 477/7 میلیون قیمت
رنو اسکالا E2 2000 مدل 2015

رنو،اسکالا،E2 2000

2015 91 هزارکیلومتر 513/6 میلیون قیمت
رنو اسکالا E2 2000 مدل 2016

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 76 هزارکیلومتر 552/3 میلیون قیمت
رنو اسکالا E4 1600 مدل 2015

رنو،اسکالا،E4 1600

2015 91 هزارکیلومتر 459/6 میلیون قیمت
رنو اسکالا E4 1600 مدل 2016

رنو،اسکالا،E4 1600

2016 76 هزارکیلومتر 494/2 میلیون قیمت
رنو اسکالا E4 2000 مدل 2014

رنو،اسکالا،E4 2000

2014 106 هزارکیلومتر 492 میلیون قیمت
رنو اسکالا E4 2000 مدل 2015

رنو،اسکالا،E4 2000

2015 91 هزارکیلومتر 540/7 میلیون قیمت
رنو اسکالا E4 2000 مدل 2016

رنو،اسکالا،E4 2000

2016 76 هزارکیلومتر 581/4 میلیون قیمت
رنو اسکالا کروک مدل 2013

رنو،اسکالا کروک

2013 121 هزارکیلومتر 792/2 میلیون قیمت
رنو اسکالا کروک مدل 2014

رنو،اسکالا کروک

2014 106 هزارکیلومتر 861/1 میلیون قیمت
رنو اسکالا کروک مدل 2015

رنو،اسکالا کروک

2015 91 هزارکیلومتر 946/2 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1391

رنو،پارس تندر

91 178 هزارکیلومتر 162/5 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1392

رنو،پارس تندر

92 158 هزارکیلومتر 172/9 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1393

رنو،پارس تندر

93 138 هزارکیلومتر 185/9 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1394

رنو،پارس تندر

94 118 هزارکیلومتر 202/1 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1395

رنو،پارس تندر

95 98 هزارکیلومتر 219/6 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1396

رنو،پارس تندر

96 78 هزارکیلومتر 238/7 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1397

رنو،پارس تندر

97 58 هزارکیلومتر 259/5 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1398

رنو،پارس تندر

98 302 میلیون قیمت
رنو پارس تندر مدل 1398

رنو،پارس تندر

98 38 هزارکیلومتر 280/6 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1381

رنو،پی کی

81 378 هزارکیلومتر 23/8 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1382

رنو،پی کی

82 358 هزارکیلومتر 25/3 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1383

رنو،پی کی

83 338 هزارکیلومتر 29/3 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1384

رنو،پی کی

84 318 هزارکیلومتر 31/6 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1385

رنو،پی کی

85 298 هزارکیلومتر 33/6 میلیون قیمت
رنو پی کی مدل 1386

رنو،پی کی

86 278 هزارکیلومتر 35/7 میلیون قیمت
رنو ال 90 E0 مدل 1386

رنو،ال 90،E0

86 278 هزارکیلومتر 110/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 E0 مدل 1387

رنو،ال 90،E0

87 258 هزارکیلومتر 116/7 میلیون قیمت
رنو ال 90 E0 مدل 1388

رنو،ال 90،E0

88 238 هزارکیلومتر 122/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 E0 مدل 1389

رنو،ال 90،E0

89 218 هزارکیلومتر 129/3 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1386

رنو،ال 90،E1

86 278 هزارکیلومتر 107 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1387

رنو،ال 90،E1

87 258 هزارکیلومتر 112/6 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1388

رنو،ال 90،E1

88 238 هزارکیلومتر 118/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1389

رنو،ال 90،E1

89 218 هزارکیلومتر 124/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1390

رنو،ال 90،E1

90 198 هزارکیلومتر 131/3 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 مدل 1391

رنو،ال 90،E1

91 178 هزارکیلومتر 139 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1386

رنو،ال 90،E1 فول

86 278 هزارکیلومتر 112 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1387

رنو،ال 90،E1 فول

87 258 هزارکیلومتر 117/9 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1388

رنو،ال 90،E1 فول

88 238 هزارکیلومتر 124/1 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1389

رنو،ال 90،E1 فول

89 218 هزارکیلومتر 130/6 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1390

رنو،ال 90،E1 فول

90 198 هزارکیلومتر 137/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E1 فول مدل 1391

رنو،ال 90،E1 فول

91 178 هزارکیلومتر 145/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1386

رنو،ال 90،E2

86 278 هزارکیلومتر 116/1 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1387

رنو،ال 90،E2

87 258 هزارکیلومتر 122/2 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1388

رنو،ال 90،E2

88 238 هزارکیلومتر 128/7 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1389

رنو،ال 90،E2

89 218 هزارکیلومتر 135/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1390

رنو،ال 90،E2

90 198 هزارکیلومتر 142/6 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1391

رنو،ال 90،E2

91 178 هزارکیلومتر 150/9 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1392

رنو،ال 90،E2

92 158 هزارکیلومتر 160/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 مدل 1393

رنو،ال 90،E2

93 138 هزارکیلومتر 170/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1386

رنو،ال 90،E2 فول

86 278 هزارکیلومتر 117/9 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1387

رنو،ال 90،E2 فول

87 258 هزارکیلومتر 124/1 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1388

رنو،ال 90،E2 فول

88 238 هزارکیلومتر 130/6 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1389

رنو،ال 90،E2 فول

89 218 هزارکیلومتر 137/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1390

رنو،ال 90،E2 فول

90 198 هزارکیلومتر 144/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1391

رنو،ال 90،E2 فول

91 178 هزارکیلومتر 153/2 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1392

رنو،ال 90،E2 فول

92 158 هزارکیلومتر 163 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1393

رنو،ال 90،E2 فول

93 138 هزارکیلومتر 173/4 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1394

رنو،ال 90،E2 فول

94 118 هزارکیلومتر 186/4 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1395

رنو،ال 90،E2 فول

95 98 هزارکیلومتر 200/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1396

رنو،ال 90،E2 فول

96 78 هزارکیلومتر 217/9 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1397

رنو،ال 90،E2 فول

97 58 هزارکیلومتر 239/4 میلیون قیمت
رنو ال 90 E2 فول مدل 1398

رنو،ال 90،E2 فول

98 299 میلیون قیمت
رنو ال 90 اتوماتیک مدل 1392

رنو،ال 90،اتوماتیک

92 158 هزارکیلومتر 198/8 میلیون قیمت
رنو ال 90 اتوماتیک مدل 1393

رنو،ال 90،اتوماتیک

93 138 هزارکیلومتر 211/5 میلیون قیمت
رنو ال 90 اتوماتیک مدل 1394

رنو،ال 90،اتوماتیک

94 118 هزارکیلومتر 227/4 میلیون قیمت
رنو ال 90 اتوماتیک مدل 1395

رنو،ال 90،اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 244/6 میلیون قیمت
رنو ال 90 اتوماتیک مدل 1396

رنو،ال 90،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 265/8 میلیون قیمت
رنو داستر تک دیف مدل 2014

رنو،داستر، تک دیف

2014 106 هزارکیلومتر 455/7 میلیون قیمت
رنو داستر تک دیف مدل 2015

رنو،داستر، تک دیف

2015 91 هزارکیلومتر 490 میلیون قیمت
رنو داستر تک دیف مدل 2016

رنو،داستر، تک دیف

2016 76 هزارکیلومتر 526/9 میلیون قیمت
رنو داستر تک دیف مدل 2017

رنو،داستر، تک دیف

2017 61 هزارکیلومتر 592 میلیون قیمت
رنو داستر دو دیف مدل 2016

رنو،داستر،دو دیف

2016 76 هزارکیلومتر 583/8 میلیون قیمت
رنو داستر دو دیف مدل 2017

رنو،داستر،دو دیف

2017 61 هزارکیلومتر 623/1 میلیون قیمت
رنو داستر دو دیف مدل 2017

رنو،داستر،دو دیف

2017 61 هزارکیلومتر 655/9 میلیون قیمت
رنو ساندرو دنده ای مدل 1394

رنو،ساندرو،دنده ای

94 118 هزارکیلومتر 223/1 میلیون قیمت
رنو ساندرو دنده ای مدل 1395

رنو،ساندرو،دنده ای

95 98 هزارکیلومتر 242/5 میلیون قیمت
رنو ساندرو دنده ای مدل 1396

رنو،ساندرو،دنده ای

96 78 هزارکیلومتر 266/5 میلیون قیمت
رنو ساندرو دنده ای مدل 1397

رنو،ساندرو،دنده ای

97 58 هزارکیلومتر 292/8 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1394

رنو،ساندرو،اتوماتیک

94 118 هزارکیلومتر 256/7 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1395

رنو،ساندرو،اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 280/6 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1396

رنو،ساندرو،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 310 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1397

رنو،ساندرو،اتوماتیک

97 58 هزارکیلومتر 344/5 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 425 میلیون قیمت
رنو ساندرو اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو،اتوماتیک

98 38 هزارکیلومتر 384/9 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی دنده ای مدل 1395

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

95 98 هزارکیلومتر 261/4 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی دنده ای مدل 1396

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

96 78 هزارکیلومتر 284/1 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی دنده ای مدل 1397

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

97 58 هزارکیلومتر 312/3 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل 1395

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

95 98 هزارکیلومتر 304/2 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل 1396

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

96 78 هزارکیلومتر 334/3 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل 1397

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

97 58 هزارکیلومتر 367/4 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل 1398

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

98 38 هزارکیلومتر 408/2 میلیون قیمت
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک مدل 1399

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

99 465 میلیون قیمت
رنو سپند مدل 1379

رنو،سپند

79 418 هزارکیلومتر 19/1 میلیون قیمت
رنو سپند مدل 1380

رنو،سپند

80 398 هزارکیلومتر 20/1 میلیون قیمت
رنو سفران 2 مدل 2014

رنو،سفران،2

2014 106 هزارکیلومتر 585/2 میلیون قیمت
رنو سفران 2 مدل 2015

رنو،سفران،2

2015 91 هزارکیلومتر 636/1 میلیون قیمت

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.در بخش قیمت گذاری خودرو ،قیمت روز خودروهای رنگ شده-دور رنگ-تمام رنگ-داری قطعات تعویضی رنگ دار و استوک و شاسی خوردگی و جوشکاری از قیمت حداقل تا حداکثر براساس افزایش قیمت یا کاهش قیمت خودرو و در مدل های مختلف صفر و کارکرده قیمت گذاری می شود

مطالب مرتبط با خودرو رنو