رنو صفر ، رنو کارکرده ، رنو 95 ، رنو مدل ، رنو دست دوم ، رنو نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 99 میلیون 99,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1396 100/5 میلیون 100,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 117 میلیون 117,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 100/5 میلیون 100,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 82/5 میلیون 82,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2

1392 73/5 میلیون 73,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 100 میلیون 100,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،اتوماتیک

1396 152 میلیون 152,000,000 جزئیات

رنو،کولیوس

2015 430 میلیون 430,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1389 64 میلیون 64,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 116 میلیون 116,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 99/6 میلیون 99,600,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 100/5 میلیون 100,500,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 480 میلیون 480,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 88/8 میلیون 88,800,000 جزئیات

رنو،ساندرو،دنده ای

1395 106/5 میلیون 106,500,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E3

2017 520 میلیون 520,000,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E2

2017 460 میلیون 460,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1393 81/2 میلیون 81,200,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1388 56/5 میلیون 56,500,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 79/7 میلیون 79,700,000 جزئیات

رنو،ال 90،E0

1388 53/5 میلیون 53,500,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2

1392 74 میلیون 74,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1387 48/6 میلیون 48,600,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 97 میلیون 97,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 139 میلیون 139,000,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1396 128 میلیون 128,000,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 268 میلیون 268,000,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 118 میلیون 118,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1390 63 میلیون 63,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1395 99 میلیون 99,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1396 105 میلیون 105,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1392 72 میلیون 72,000,000 جزئیات

رنو،مگان،1600

2008 87 میلیون 87,000,000 جزئیات

رنو،تندر پیکاپ

1395 81/4 میلیون 81,400,000 جزئیات

رنو،تندر پلاس،دنده ای

1397 119/1 میلیون 119,100,000 جزئیات

رنو،تلیسمان، E2

2017 469/6 میلیون 469,600,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E2

1391 135/4 میلیون 135,400,000 جزئیات

رنو،مگان،1600

2007 98/3 میلیون 98,300,000 جزئیات

رنو،مدوس

2009 69/1 میلیون 69,100,000 جزئیات

رنو،لتیتود

2011 261/8 میلیون 261,800,000 جزئیات

رنو،کولیوس

2011 218/9 میلیون 218,900,000 جزئیات

رنو،کپچر

2016 292/8 میلیون 292,800,000 جزئیات

رنو،فلوئنس،E2 اتوماتیک

2013 177 میلیون 177,000,000 جزئیات

رنو،سیمبل،PE

2017 158/4 میلیون 158,400,000 جزئیات

رنو،سفران،2

2014 275/3 میلیون 275,300,000 جزئیات

رنو،سپند

1380 10/2 میلیون 10,200,000 جزئیات

رنو،ساندرو استپ وی ،دنده ای

1395 115/7 میلیون 115,700,000 جزئیات

رنو،ساندرو،اتوماتیک

1396 132/4 میلیون 132,400,000 جزئیات

رنو،داستر،دو دیف

2017 260/1 میلیون 260,100,000 جزئیات

رنو،ال 90،E1

1390 61/7 میلیون 61,700,000 جزئیات

رنو،پی کی

1385 17/3 میلیون 17,300,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1397 109/4 میلیون 109,400,000 جزئیات

رنو،اسکالا کروک

2015 401/4 میلیون 401,400,000 جزئیات

رنو،اسکالا،E2 2000

2016 272/8 میلیون 272,800,000 جزئیات

رنو،21

2000 19/9 میلیون 19,900,000 جزئیات

رنو،مگان پارس خودرو،1600 E1

1388 83 میلیون 83,000,000 جزئیات

رنو،پارس تندر

1394 90 میلیون 90,000,000 جزئیات

رنو،ال 90،E2 فول

1395 96/5 میلیون 96,500,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو رنو