راین صفر ، راین کارکرده ، راین 95 ، راین مدل ، راین دست دوم ، راین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

راین،V5،دنده ای

1394 61/4 میلیون 61,400,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1394 61/2 میلیون 61,200,000 بیشتر

راین،D60

1396 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1395 65/1 میلیون 65,100,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1397 75/3 میلیون 75,300,000 بیشتر

راین،V5،اتوماتیک

1397 85/3 میلیون 85,300,000 بیشتر

راین،V5،اتوماتیک

1396 78/5 میلیون 78,500,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1396 69/3 میلیون 69,300,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو راین