راین صفر ، راین کارکرده ، راین 95 ، راین مدل ، راین دست دوم ، راین نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

راین،V5،دنده ای

1394 60/7 میلیون 60,700,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1395 62 میلیون 62,000,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1394 60/7 میلیون 60,700,000 بیشتر

راین،D60

1396 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1395 64/6 میلیون 64,600,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1397 74/7 میلیون 74,700,000 بیشتر

راین،V5،اتوماتیک

1397 84/7 میلیون 84,700,000 بیشتر

راین،V5،اتوماتیک

1396 77/9 میلیون 77,900,000 بیشتر

راین،V5،دنده ای

1396 68/7 میلیون 68,700,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو راین