دوو ماتیز صفر ، دوو ماتیز کارکرده ، دوو ماتیز 95 ، دوو ماتیز مدل ، دوو ماتیز دست دوم ، دوو ماتیز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دوو ماتیز

دوو،ماتیز

1384 298/2 هزارکیلومتر 26/1 میلیون 26,100,000 جزئیات
دوو ماتیز

دوو،ماتیز

1380 378/2 هزارکیلومتر 19/8 میلیون 19,800,000 جزئیات
دوو ماتیز

دوو،ماتیز

1381 358/2 هزارکیلومتر 21/3 میلیون 21,300,000 جزئیات
دوو ماتیز

دوو،ماتیز

1382 338/2 هزارکیلومتر 22/9 میلیون 22,900,000 جزئیات
دوو ماتیز

دوو،ماتیز

1383 318/2 هزارکیلومتر 24/6 میلیون 24,600,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دوو ماتیز