دوو ماتیز صفر ، دوو ماتیز کارکرده ، دوو ماتیز 95 ، دوو ماتیز مدل ، دوو ماتیز دست دوم ، دوو ماتیز نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دوو،ماتیز

1381 18/2 میلیون 18,200,000 بیشتر

دوو،ماتیز

1384 20/6 میلیون 20,600,000 بیشتر

دوو،ماتیز

1380 17/3 میلیون 17,300,000 بیشتر

دوو،ماتیز

1381 18/2 میلیون 18,200,000 بیشتر

دوو،ماتیز

1382 18/9 میلیون 18,900,000 بیشتر

دوو،ماتیز

1383 19/8 میلیون 19,800,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.