دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 87 میلیون 87,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 98 میلیون 98,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 88/6 میلیون 88,600,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 117 میلیون 117,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 112 میلیون 112,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 93/3 میلیون 93,300,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 100 میلیون 100,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 104/4 میلیون 104,400,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 98/2 میلیون 98,200,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 84/2 میلیون 84,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی