دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 104/6 میلیون 104,600,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 82/3 میلیون 82,300,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 89/5 میلیون 89,500,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 104/6 میلیون 104,600,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 96/2 میلیون 96,200,000 بیشتر

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 77/4 میلیون 77,400,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.