دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 2

1394 82/2 میلیون 82,200,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1398 116 میلیون 116,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1398 113 میلیون 113,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 89/3 میلیون 89,300,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1397 102 میلیون 102,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 104/4 میلیون 104,400,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 96 میلیون 96,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 77/2 میلیون 77,200,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.