دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم به روز ، دنا معمولی نو اقساطی قیمت خودرو دنا معمولی

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 100 هزارکیلومتر 101/5 میلیون 101,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 50 هزارکیلومتر 111 میلیون 111,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 25 هزارکیلومتر 114 میلیون 114,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 25 هزارکیلومتر 114 میلیون 114,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 53 هزارکیلومتر 95 میلیون 95,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 20 هزارکیلومتر 119/5 میلیون 119,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 50 هزارکیلومتر 105 میلیون 105,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 24 هزارکیلومتر 119/5 میلیون 119,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 10/5 هزارکیلومتر 110 میلیون 110,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 170 هزارکیلومتر 95 میلیون 95,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 120 هزارکیلومتر 89/4 میلیون 89,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 18/2 هزارکیلومتر 121/6 میلیون 121,600,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 18/2 هزارکیلومتر 125/4 میلیون 125,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 98/2 هزارکیلومتر 100 میلیون 100,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 130 میلیون 130,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 78/2 هزارکیلومتر 105/2 میلیون 105,200,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 38/2 هزارکیلومتر 115/5 میلیون 115,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 38/2 هزارکیلومتر 119/1 میلیون 119,100,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 58/2 هزارکیلومتر 111/9 میلیون 111,900,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 118/2 هزارکیلومتر 95 میلیون 95,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی