دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دنا معمولی تیپ 2

1397 101/7 میلیون 101,700,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 95/5 میلیون 95,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 90 میلیون 90,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 76 میلیون 76,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 82/8 میلیون 82,800,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 93/3 میلیون 93,300,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 51/3 میلیون 51,300,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 77/8 میلیون 77,800,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 105/3 میلیون 105,300,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 85/8 میلیون 85,800,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1394 81/4 میلیون 81,400,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1398 115 میلیون 115,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1398 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1395 88/5 میلیون 88,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 1

1397 99 میلیون 99,000,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1397 103/5 میلیون 103,500,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1396 95/2 میلیون 95,200,000 بیشتر

دنا معمولی تیپ 2

1393 76/5 میلیون 76,500,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.