دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 97 هزارکیلومتر 98/7 میلیون 98,700,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 80 هزارکیلومتر 75 میلیون 75,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 65 هزارکیلومتر 103 میلیون 103,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 45 هزارکیلومتر 110 میلیون 110,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 88 هزارکیلومتر 98 میلیون 98,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 170 هزارکیلومتر 93/5 میلیون 93,500,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 16/6 هزارکیلومتر 122/7 میلیون 122,700,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 16/6 هزارکیلومتر 124/4 میلیون 124,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 96/6 هزارکیلومتر 99/2 میلیون 99,200,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 131 میلیون 131,000,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 129/2 میلیون 129,200,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 76/6 هزارکیلومتر 104/4 میلیون 104,400,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 1

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 36/6 هزارکیلومتر 116/6 میلیون 116,600,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 36/6 هزارکیلومتر 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 56/6 هزارکیلومتر 111/1 میلیون 111,100,000 جزئیات
دنا معمولی تیپ 2

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 116/6 هزارکیلومتر 94/2 میلیون 94,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی