دنا معمولی صفر ، دنا معمولی کارکرده ، دنا معمولی 95 ، دنا معمولی مدل ، دنا معمولی دست دوم ، دنا معمولی نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 109/5 میلیون 109,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 114 میلیون 114,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 103/5 میلیون 103,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 104/5 میلیون 104,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 94/5 میلیون 94,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 99/5 میلیون 99,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 108/5 میلیون 108,500,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 100 میلیون 100,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 95/8 میلیون 95,800,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 101 میلیون 101,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1394 95/1 میلیون 95,100,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1398 127 میلیون 127,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1398 120 میلیون 120,000,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1395 100/2 میلیون 100,200,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 1

1397 107/1 میلیون 107,100,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1397 113/4 میلیون 113,400,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1396 106/6 میلیون 106,600,000 جزئیات

دنا،معمولی،تیپ 2

1393 90/4 میلیون 90,400,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دنا معمولی