دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم به روز ، دانگ فنگ H30CROSS نو اقساطی قیمت خودرو دانگ فنگ H30CROSS

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 45 هزارکیلومتر 146 میلیون 146,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 57 هزارکیلومتر 135 میلیون 135,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 8 هزارکیلومتر 158 میلیون 158,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 44 134 میلیون 134,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 25 هزارکیلومتر 144 میلیون 144,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 40 هزارکیلومتر 146/5 میلیون 146,500,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 70 هزارکیلومتر 134 میلیون 134,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 80 هزارکیلومتر 135 میلیون 135,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 10 هزارکیلومتر 145 میلیون 145,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 18 هزارکیلومتر 170/1 میلیون 170,100,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 181 میلیون 181,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 78 هزارکیلومتر 135/4 میلیون 135,400,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 58 هزارکیلومتر 145/7 میلیون 145,700,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 38 هزارکیلومتر 158/2 میلیون 158,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ H30CROSS