دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS 95 ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 119/4 میلیون 119,400,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 123/1 میلیون 123,100,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 127 میلیون 127,000,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 101/9 میلیون 101,900,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 109/3 میلیون 109,300,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 118/2 میلیون 118,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.