دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS 95 ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 135 میلیون 135,000,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 139 میلیون 139,000,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 151/3 میلیون 151,300,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 161 میلیون 161,000,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 123/8 میلیون 123,800,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 132/1 میلیون 132,100,000 جزئیات

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 142/2 میلیون 142,200,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ H30CROSS