دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS 95 ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 94/6 میلیون 94,600,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 98/6 میلیون 98,600,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 111/4 میلیون 111,400,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 94/7 میلیون 94,700,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 130 میلیون 130,000,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 95/4 میلیون 95,400,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 105/8 میلیون 105,800,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 119/6 میلیون 119,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.