دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم به روز ، دانگ فنگ H30CROSS نو اقساطی قیمت خودرو دانگ فنگ H30CROSS

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 50 هزارکیلومتر 124/6 میلیون 124,600,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 16 هزارکیلومتر 138/5 میلیون 138,500,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 25 هزارکیلومتر 142 میلیون 142,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 49 هزارکیلومتر 132 میلیون 132,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 60 هزارکیلومتر 143 میلیون 143,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 18/2 هزارکیلومتر 159 میلیون 159,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 172 میلیون 172,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 78/2 هزارکیلومتر 125/5 میلیون 125,500,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 58/2 هزارکیلومتر 135/2 میلیون 135,200,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 38/2 هزارکیلومتر 147/1 میلیون 147,100,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ H30CROSS