دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS 95 ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 60 هزارکیلومتر 143 میلیون 143,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 18/2 هزارکیلومتر 158/9 میلیون 158,900,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 170 میلیون 170,000,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 78/2 هزارکیلومتر 124/7 میلیون 124,700,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 58/2 هزارکیلومتر 135/9 میلیون 135,900,000 جزئیات
دانگ فنگ H30CROSS

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 38/2 هزارکیلومتر 147/8 میلیون 147,800,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ H30CROSS