دانگ فنگ H30CROSS صفر ، دانگ فنگ H30CROSS کارکرده ، دانگ فنگ H30CROSS 95 ، دانگ فنگ H30CROSS مدل ، دانگ فنگ H30CROSS دست دوم ، دانگ فنگ H30CROSS نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 94/7 میلیون 94,700,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 126 میلیون 126,000,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 92/3 میلیون 92,300,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 102/4 میلیون 102,400,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 115/9 میلیون 115,900,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.