دانگ فنگ صفر ، دانگ فنگ کارکرده ، دانگ فنگ 95 ، دانگ فنگ مدل ، دانگ فنگ دست دوم ، دانگ فنگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد قیمت خودرو رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ H30CROSS

1396 104/3 میلیون 104,300,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1396 110 میلیون 110,000,000 بیشتر

دانگ فنگ S30

1397 134/1 میلیون 134,100,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1398 133/5 میلیون 133,500,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1395 98/1 میلیون 98,100,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1396 108/7 میلیون 108,700,000 بیشتر

دانگ فنگ H30CROSS

1397 122/8 میلیون 122,800,000 بیشتر

دانگ فنگ S30

1398 149 میلیون 149,000,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ