دانگ فنگ صفر ، دانگ فنگ کارکرده ، دانگ فنگ 95 ، دانگ فنگ مدل ، دانگ فنگ دست دوم ، دانگ فنگ نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 99/6 میلیون 99,600,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 105/1 میلیون 105,100,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 123/5 میلیون 123,500,000 بیشتر

دانگ فنگ،S30

1397 155 میلیون 155,000,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1398 134 میلیون 134,000,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1395 99/6 میلیون 99,600,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1396 110/4 میلیون 110,400,000 بیشتر

دانگ فنگ،H30CROSS

1397 124/6 میلیون 124,600,000 بیشتر

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو دانگ فنگ