جیلی GC6 صفر ، جیلی GC6 کارکرده ، جیلی GC6 مدل ، جیلی GC6 دست دوم به روز ، جیلی GC6 نو اقساطی قیمت خودرو جیلی GC6

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1396 58/2 هزارکیلومتر 121/2 میلیون 121,200,000 جزئیات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1397 38/2 هزارکیلومتر 131/7 میلیون 131,700,000 جزئیات
جیلی GC6

جیلی،GC6

1398 156 میلیون 156,000,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جیلی GC6