جک S5 صفر ، جک S5 کارکرده ، جک S5 95 ، جک S5 مدل ، جک S5 دست دوم ، جک S5 نو .

قیمت خودرو، کارکرده ، صفر ، داخلی ، وارداتی
تصویر نام خودرو مدل کارکرد

قیمت خودرو

رنگ شدگی توضیحات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1395 85 هزارکیلومتر 240/4 میلیون 240,400,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1398 15 هزارکیلومتر 292/9 میلیون 292,900,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1395 76/6 هزارکیلومتر 204/6 میلیون 204,600,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1398 310 میلیون 310,000,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1394 96/6 هزارکیلومتر 190/2 میلیون 190,200,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1397 36/6 هزارکیلومتر 275/3 میلیون 275,300,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1396 56/6 هزارکیلومتر 258/8 میلیون 258,800,000 جزئیات
جک S5 دنده ای

جک،S5،دنده ای

1396 56/6 هزارکیلومتر 220 میلیون 220,000,000 جزئیات
جک S5 اتوماتیک

جک،S5،اتوماتیک

1395 76/6 هزارکیلومتر 243/3 میلیون 243,300,000 جزئیات

مورد دیگری وجود ندارد

چنانچه نتوانستید قیمت خودرو مورد نظرتان را پیداکنید به قسمت قیمت گذاری خودرو بروید.

مطالب مرتبط با خودرو جک S5